ПРОТОКОЛ №10 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 30 септември 2021 г

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №10

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 30 септември 2021 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

  1. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова,  Благо Солов, Лилия Георгиева, Велина Георгиева-Петкова.

  1. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Манев, Йордана Темнилова.
  2. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов, Илия Джамбазов.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

Х. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов.

 

 

Отсъстваха общинските съветници Валентина Кайтазова, Евтим Янев, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Руди Синапов.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет и съобщи, че е получено уведомление от общинския съветник Стоян Траянов, с което той декларира, че от 24.09.2021 г. вече не е член на представителната група на ПП ГЕРБ и остава в Общинския съвет като независим.

На гласуване бяха подложени две предложения за извънредни точки: 38. Вземане на решение за произвеждане на местен референдум и точка 39. Подписване на споразумение за партньорство между Министерство на здравеопазването – бенефициент и Община Пазарджик – партньор на МЗ в подготовката и изпълнението на проектно предложение, в което да бъде включен проект за преустройство на част от съществуваща сграда, в която се помещава СБАЛПФЗ „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик. Приеха се с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1. Г-н Златко Митрев предложи точка 2 от дневния ред да бъде отложена. Прие се с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

Други предложения по дневния ред нямаше. С 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

  1. Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2020 г.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н  Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 2. /ОТЛОЖЕНА/ Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 г. в Община Пазарджик и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 г.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 3. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти в пакет, частна общинска собственост, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 4. Промяна на граници на общински поземлени имоти, предствляващи улица с о.т.о.т. 149-163-164-165 и улица с о.т.о.т. 148-147 по плана на с. Братаница.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 5. Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум, приватизационната оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели и приемане на решение за продажба по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“ № 1, площ: 1 246 кв.м., ведно с построените в него сгради.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

6. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Братаница, Говедаре, Сбор и Паталеница, община Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 7. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

8. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на първия етаж в триетажна масивна сграда с идентификатор 10505.502.416.1, находяща се в с. Величково, за отдаване под наем с предназначение – социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 9. Удължаване на срока за погасяване на остатъка по главницата по кредит на Фонд ФЛАГ ЕАД.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 10. Изграждане в гр. Пазарджик на паметник на Светите равноапостоли Св. Св. Константин и Елена – духовни покровители на жителите на гр. Пазарджик.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик арх. Кръстьо Танков – гл. архитект на Общината.

 11. Отмяна на Решение №22/26.02.2015 г., взето с Протокол №3 и Решение №201/29.10.2020 г., взето с Протокол №13 на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината.

 12. Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

13. Сключване на споразумение между Община Пазарджик и Медицински университет – Пловдив за провеждане на практическо /клинично/ обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи”, специалност „Медицинска сестра”.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

 14.Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”.

 15. Формиране на една маломерна паралелка в ОУ „Отец Паисий” с. Говедаре, две слети маломерни паралелки в ОУ „Г. Бенковски” с. Хаджиево, три слети маломерни и една маломерна паралелка в ОУ „В. Априлов” с. Синитово, две слети маломерни и една маломерна паралелка в ОУ „Хр. Ботев” с. Главиница, една маломерна паралелка в ОУ „Хр. Ботев” с. Юнаците и една маломерна подготвителна група към ОУ „К. Честименски” с. Пищигово за учебната 2021/2022 г.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”.

16.Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Просвета-1929” в с. Мало Конаре, община Пазарджик” по програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ.

17. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.25.29 в местност Мараша в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 18. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 46749.153 с начин на трайно ползване – нива и ПИ 46749.153.27 с начин на трайно ползване – нива в местност Хаджийски ливади в землището на с. Мало Конаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 06149.45.9 с начин на трайно ползване – нива в местност Млечока в землището на с. Братаница.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 20. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 48444.18.134 с начин на трайно ползване – нива, в местност Чамур тарла в землището на с. Мирянци.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

21. Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 32010.32.1 в местност Орта мера в землището на с. Ивайло.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 22. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот 55556.21.61 по КККР на с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 23. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне на пътен достъп от общински път ІV клас /І-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево/ - дясно до ПИ 48444.18.116 в местност Чамур тарла, землище с. Мирянци.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

24. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на канализация, обслужваща 12 броя УПИ с отреждане „За жилищно строителство”, местност Бахче пара, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

25. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващ ЖР стълб в ПИ 20362.131.1 до ПИ 20362.130.41, съставляващ УПИ V-8, За жилищно строителство в местност Ливадите, землище с. Дебръщица.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 26. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне на пътен достъп до ПИ 21556.11.67, За бензиностанция, газстанция и мтанстанция в местност Гелемена, землище с. Добровница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 27. Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на план за регулация за УПИ ІІІ, за озеленяване, УПИ ІV-1337 и УПИ V-1337 в кв. 410в по плана на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 28.Изменение на план за улична регулация за улици с о.т.о.т. 240-239-238-237-259-234 и о.т.о.т. 225-238-265-266а и за част от квартали 68, 69, 70, 82, 85, 86 по плана на с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 29. Изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІІІ-1290 и УПИ ХІV-1290 в кв. 163 по действащия план на с. Мало Конаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 30. Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ ІІ-Фурна в кв. 19 по плана на с. Звъничево.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 31. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 78570.1.11 в местност Чорбови градини в землището на с. Црънча.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

32. Одобряване на проект на ПУП-Изменение на план за регулация за квартали 170, 171, 172 и 169 по плана на с. Мало Конаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 33. Одобряване на ПУП-ПП за пътен достъп до ПИ 53335.906.1 в местност Орешака, землище с. Огняново.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 34. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод ПИ 20362.27.244 и ПИ 20362.27.479 в местност Пътеката, землище с. Дебръщица.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

35. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на напорна канализация от с. Добровница до гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 36. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН от ЖР стълб в ПИ 48444.11.1 в местност Грахорлива дъмга, землище с. Мирянци до ПИ 55155.24.108 и 55155.24.67 в местност Баждар дъмга, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 37. Анализ за постъпилите жалби, молби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик за периода от 01.05.2021 г. до 31.08.2021 г.

 38. Вземане на решение за произвеждане на местен референдум.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината

 39. Подписване на споразумение за партньорство между Министерство на здравеопазването – бенефициент и Община Пазарджик – партньор на МЗ в подготовката и изпълнението на проектно предложение, в което да бъде включен проект за преустройство на част от съществуваща сграда, в която се помещава СБАЛПФЗ „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 40 .Питания.

 

По първа точка: Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2020 г., докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-жа Лиляна Мърхова. Предложения нямаше.

Решението по първа точка /Решение №183/ се прие с 27 гласа – за, против – 5, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Втора точка – отложена.

 

По трета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти в пакет, частна общинска собственост, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-жа Лиляна Мърхова.

Решението по трета точка /Решение №184/  се прие с 28 гласа – за, против – 5, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четвърта точка: Промяна на граници на общински поземлени имоти, предствляващи улица с о.т.о.т. 149-163-164-165 и улица с о.т.о.т. 148-147 по плана на с. Братаница, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №185/  се прие с 29 гласа – за, против – 2, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По пета точка: Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум, приватизационната оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели  и приемане на решение за продажба по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“ № 1, площ: 1 246 кв.м., ведно с построените в него сгради, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. За членове на комисията по провеждане на търга бяха предложени Арлин Антонов и Тодор Тодоров. Прие се – гласували за – 23, против – 1, въздържали се – 2.

Решението по пета точка /Решение №186/  се прие с 27 гласа – за, против – 5, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шеста точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Братаница, Говедаре, Сбор и Паталеница, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №187/  се прие с 28 гласа – за, против – 5, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №188/  се прие с 25 гласа – за, против – 4, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на  първия етаж в триетажна масивна сграда с идентификатор 10505.502.416.1, находяща се в с. Величково, за отдаване под наем с предназначение – социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-жа Велина Георгиева-Петкова.

Решението по осма точка /Решение №189/  се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По девета точка: Удължаване на срока за погасяване на остатъка по главницата по кредит на Фонд ФЛАГ ЕАД, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-жа Велина Петкова.

Решението по девета точка /Решение №190/ се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По десета точка: Изграждане в гр. Пазарджик на паметник на Светите равноапостоли Св. Св. Константин и Елена – духовни покровители на жителите на гр. Пазарджик, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик арх. Кръстьо Танков – гл. архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Димитър Петков и г-н Благо Солов.

Решението по десета точка /Решение №191/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

 

По единадесета точка: Отмяна на Решение №22/26.02.2015 г., взето с Протокол №3 и Решение №201/29.10.2020 г., взето с Протокол №13 на Общински съвет – Пазарджик, докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №192/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По дванадесета точка: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. За членове на комисията по провеждане на конкурса бяха предложени: Златко Митрев – за председател; Малина Златева – за секретар; д-р Борис Манев и Лилия Георгиева. За резервни членове бяха предложени Лиляна Мърхова и Румен Димитров. Съставът на комисията беше приет с 28 гласа – за, против и въздържали се нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №193/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тринадесета точка: Сключване на споразумение между Община Пазарджик и Медицински университет – Пловдив за провеждане на практическо /клинично/ обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи”, специалност „Медицинска сестра”, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №194/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиринадесета точка: Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2021/2022 година, докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №195/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По петнадесета точка: Формиране на една маломерна паралелка в ОУ „Отец Паисий” с. Говедаре, две слети маломерни паралелки в ОУ „Г. Бенковски” с. Хаджиево, три слети маломерни и една маломерна паралелка в ОУ „В. Априлов” с. Синитово, две слети маломерни и една маломерна паралелка в ОУ „Хр. Ботев” с. Главиница, една маломерна паралелка в ОУ „Хр. Ботев” с. Юнаците и една маломерна подготвителна група към ОУ „К. Честименски” с. Пищигово за учебната 2021/2022 г., докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №196/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шестнадесета точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Просвета-1929” в с. Мало Конаре, община Пазарджик” по програма за морско дело и рибарство 2014-2020, докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №197/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седемнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.25.29 в местност Мараша в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №198/ се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осемнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 46749.153 с начин на трайно ползване – нива и ПИ 46749.153.27 с начин на трайно ползване – нива в местност Хаджийски ливади в землището на с. Мало Конаре, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №199/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По деветнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 06149.45.9 с начин на трайно ползване – нива в местност Млечока в землището на с. Братаница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №200/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 48444.18.134 с начин на трайно ползване – нива, в местност Чамур тарла в землището на с. Мирянци,  докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №201/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и първа точка:  Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 32010.32.1 в местност Орта мера в землището на с. Ивайло, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №202/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и втора точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот 55556.21.61 по КККР на с. Паталеница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №203/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и трета точка:  Разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне на пътен достъп от общински път ІV клас /І-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево/ – дясно до ПИ 48444.18.116 в местност Чамур тарла, землище с. Мирянци, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №204/  се прие с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и четвърта точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на канализация, обслужваща 12 броя  УПИ с отреждане „За жилищно строителство”, местност Бахче пара, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №205/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и пета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващ ЖР стълб в ПИ 20362.131.1 до ПИ 20362.130.41, съставляващ УПИ V-8, За жилищно строителство в местност Ливадите, землище с. Дебръщица, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №206/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и шеста точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне на пътен достъп до ПИ 21556.11.67, За бензиностанция, газстанция и метанстанция в местност Гелемена, землище с. Добровница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №207/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и седма точка: Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на план за регулация за УПИ ІІІ, за озеленяване, УПИ ІV-1337 и УПИ V-1337 в кв. 410в по плана на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №208/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и осма точка: Изменение на план за улична регулация за улици с о.т.о.т. 240-239-238-237-259-234 и о.т.о.т. 225-238-265-266а и за част от квартали 68, 69, 70, 82, 85, 86 по плана на с. Паталеница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №209/  се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и девета точка: Изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІІІ-1290 и УПИ ХІV-1290 в кв. 163 по действащия план на с. Мало Конаре, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и девета точка /Решение №210/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ ІІ-Фурна в кв. 19 по плана на с. Звъничево, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесета точка /Решение №211/  се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и първа точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 78570.1.11 в местност Чорбови градини в землището на с. Црънча, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и първа точка /Решение №212/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и втора точка: Одобряване на проект на ПУП-Изменение на план за регулация за квартали 170, 171, 172 и 169 по плана на с. Мало Конаре, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и втора точка /Решение №213/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и трета точка: Одобряване на ПУП-ПП за пътен достъп до ПИ 53335.906.1 в местност Орешака, землище с. Огняново, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и трета точка /Решение №214/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и четвърта точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод ПИ 20362.27.244 и ПИ 20362.27.479 в местност Пътеката, землище с. Дебръщица, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и четвърта точка /Решение №215/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и пета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на напорна канализация от с. Добровница до гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и пета точка /Решение №216/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и шеста точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН от ЖР стълб в ПИ 48444.11.1 в местност Грахорлива дъмга, землище с. Мирянци до ПИ 55155.24.108 и 55155.24.67 в местност Баждар дъмга, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и шеста точка /Решение №217/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

Тридесет и седма точка беше за сведение.

 

По тридесет и осма точка: Вземане на решение за произвеждане на местен референдум, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и осма точка /Решение №218/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и девета точка: Подписване на споразумение за партньорство между Министерство на здравеопазването – бенефициент и Община Пазарджик – партньор на МЗ в подготовката и изпълнението на проектно предложение, в което да бъде включен проект за преустройство на част от съществуваща сграда, в която се помещава СБАЛПФЗ „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и девета точка /Решение №219/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

         По четиридесета точка питания нямаше.

         Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

четвъртък 07 октомври 2021 - 15:21:59