Р Е Ш Е Н И Е №195 ОТНОСНО: Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2021/2022 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

195

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.

 Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик относно необходимостта да бъде осигурено ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2021/2022 година и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, по процедурата на чл. 124, ал. 3 от Наредба за приобщаващото образование и във връзка с чл. 283, ал. 6 от ЗПУО, съгласно чл. 49, ал. 1, т. 4 от ЗПУО и след станалите разисквания,

 Р Е Ш И:

 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ – Пазарджик да осигури дейностите за ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0


Изтегли оригинала >>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
 

четвъртък 07 октомври 2021 - 13:56:52