Р Е Ш Е Н И Е №204 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на пътен достъп от Общински път IV клас (I-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево) – дясно до поземлен имот с идентификатор 48444.18.116 в местност Чамур Т

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

204

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на пътен достъп от Общински път IV клас (I-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево) – дясно до поземлен имот с идентификатор 48444.18.116 в местност Чамур Тарла по КККР на землище с. Мирянци, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 48444.12.151 /НТП За селскостопански, горски, ведомствен път/ и ПИ с идентификатор 48444.18.35 /НТП Пасище/ на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 48444.18.116 в местност Чамур Тарла по КККР на землище с. Мирянци, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

            Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено искане вх. №УТ-2743/26.07.2021 г. от Ангел Кърджев, управител на „КАРИЕРИ ПАЗАРДЖИК” ООД, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 3, т. 7, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл.25, ал.3,т.1 от ЗСПЗЗ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на пътен достъп от Общински път IV клас (I-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево) – дясно до поземлен имот с идентификатор 48444.18.116 в местност Чамур Тарла по КККР на землище с. Мирянци, общ. Пазарджик, съгласно предложението в приложената скица.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 ІIІ. Изразява предварително съгласие за пътен достъп от Общински път IV клас (I-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево) – дясно до поземлен имот с идентификатор 48444.18.116 в местност Чамур Тарла по КККР на землище с. Мирянци, общ. Пазарджик.

Предвижда се пътният достъп до ПИ с идентификатор 48444.18.116 да започне от обслужващата зона на Общински път IV клас PAZ1138 (I-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево) – дясно. След което трасето навлиза с крива в ПИ с идентификатор 48444.12.121 /НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение/. Трасето продължава в югоизточна посока, като пресича ПИ с идентификатор 48444.12.151 /НТП За селскостопански, горски, ведомствен път/ и се включва в съществуващия вход/изход към ПИ с идентификатор 48444.18.36, който е разположен в ПИ с идентификатор 48444.12.152  /НТП За местен път/. От там пътната връзка продължава в права линия, успоредно на Общински път PAZ 1138, изцяло разположена в ПИ с идентификатор 48444.12.152 /НТП За местен път/. След това трасето се разполага в сервитута на ПИ с идентификатор 48444.18.122 /НТП Отводнителен канал/ и продължава до достигане на ПИ с идентификатор 48444.18.35 /НТП Пасище/, който пресича с крива и контра крива, продължавайки на запад. След това трасето продължава в същата посока установявайки се в ПИ с идентификатор 48444.18.43 /НТП Отводнителен канал/, чрез премостване до достигане на ПИ с идентификатор 48444.18.116 – собственост на Възложителя.

В края на трасето на пътната връзка е предвидено уширение с радиус 12 м, разположено в границите на ПИ с идентификатор 48444.18.35 /НТП Пасище/.

Засегнатата площ е общо 675 м, от които 312 м попадат в обхвата на ПИ с идентификатор 48444.12.152 с НТП За местен път и не са предмет на парцеларния план.

Разпределението на трасето по видове територии е, както следва:

  • в земеделска територия, Общинска публична собственост – 45 м (314 кв.м).
  • в територия, заета от води и водни обекти, Общинска публична собственост и Държавна публична собственост – 318 м (1195 кв.м).

 ІV. Изразява предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна  предназначението на част от ПИ с идентификатор 48444.12.151 /НТП За селскостопански, горски, ведомствен път/ и ПИ с идентификатор 48444.18.35 /НТП Пасище/ на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 48444.18.116 в местност Чамур Тарла по КККР на землище с. Мирянци, общ. Пазарджик за сметка и отговорност на възложителя, като същевременно се запази публичният характер на имотите и собствеността им.

 V. Изразява предварително съгласие за преминаването (премостването) на ПИ с идентификатор 18.43 /НТП Отводнителен канал/ с площ около 360 кв.м.

 Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

25

25

0

0

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 07 октомври 2021 - 14:24:13