Р Е Ш Е Н И Е №196 ОТНОСНО: Формиране на една маломерна паралелка в ОУ „Отец Паисий“ с. Говедаре, две слети маломерни паралелки в ОУ „Георги Бенковски“ с. Хаджиево, три слети маломерни и една маломерна паралелка в ОУ „Васил Априлов“ с. Синитово, две

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

196

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Формиране на една маломерна паралелка в ОУ „Отец Паисий“ с. Говедаре, две слети маломерни паралелки в ОУ „Георги Бенковски“ с. Хаджиево, три слети маломерни и една маломерна паралелка в ОУ „Васил Априлов“ с. Синитово, две слети маломерни и една маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев“ с. Главиница, една маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев“ с. Юнаците и една маломерна подготвителна група към ОУ „Кочо Честименски“ с. Пищигово за учебната 2021/2022 година.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава формиране на:

- една маломерна паралелка в І клас със 7 ученици, без допълнително финансиране за осигуряване на пълно обезпечаване на учебния процес за учебната 2021/2022 година в ОУ „Отец Паисий“ с. Говедаре;

- една слята маломерна паралелка от ІІ и ІІІ клас с 8 ученици и една слята маломерна паралелка от VІ и VІІ клас с 9 ученици, с допълнително финансиране за осигуряване на пълно обезпечаване на учебния процес в размер на 3 822,00 лв. за учебната 2021/2022 година в ОУ „Георги Бенковски“ с. Хаджиево;

- една слята маломерна паралелка от І и ІІІ клас с 9 ученици, една слята маломерна паралелка от ІІ и ІV клас с 9 ученици, една слята маломерна паралелка от V и VІ клас с 9 ученици, една маломерна паралелка в VІІ клас със 7 ученици, с допълнително финансиране за осигуряване на пълно обезпечаване на учебния процес в размер на 6 369,00 лв. за учебната 2021/2022 година в ОУ „Васил Априлов“ с. Синитово;

- една слята маломерна паралелка от І и ІV клас с 8 ученици, една маломерна паралелка в VІ клас с 9 учениц и една слята маломерна паралелка от V и VІІ клас с 8 ученици, с допълнително финансиране за осигуряване на пълно обезпечаване на учебния процес в размер на 5 945,00 лв. за учебната 2021/2022 година в ОУ „Христо Ботев“ с. Главиница;

- една слята маломерна паралелка от І и ІІІ клас с 9 ученици, с допълнително финансиране за осигуряване на пълно обезпечаване на учебния процес в размер на 849,00 лв. за учебната 2021/2022 година в ОУ „Христо Ботев“ с. Юнаците.

- една маломерна поготвителна група със 7 деца, без допълнително финансиране за осигуряване на пълно обезпечаване на учебния процес за учебната 2021/2022 година в ОУ „Кочо Честименски“ с. Пищигово.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

29

0

0


Изтегли оригинала >>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
четвъртък 07 октомври 2021 - 14:00:38