Р Е Ш Е Н И Е №193 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

193

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. Наложително е Общинският съвет да вземе решение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.

 Съгласно чл. 147 от Търговския закон Общинският съвет е компетентен да избира управителя на дружеството, да определя възнаграждението му и да го освобождава от отговорност; следователно може да определи и търговски пълномощник.

Поради горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147 от Търговския закон и след станалите разисквания, Общинският съвет

 

Р Е Ш И:

 

  І. Открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД, гр. Пазарджик, при спазване на следните правила за провеждане на конкурса по реда на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Закона за лечебните заведения, както следва:

 1. Конкурсът да се проведе на три етапа, както следва:

І етап – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите;

ІІ етап – оценяване на изготвена и представена от кандидатите програма за развитието и дейността на лечебното заведение и приноса на кандидата към неговото управление;

ІІІ етап – събеседване с кандидатите (интервю).       

 1. 2. Задължава Началника на отдел „Обслужване на Общински съвет и обществен посредник” в 7-дневен срок от влизането в сила на настоящото решение да го оповести в един централен и един местен вестник, както и на интернет страницата на Общинския съвет. В същия срок решението, заедно с одобрения проект на договор за възлагане на управлението на лечебното заведение да изпрати на временно управляващия лечебното заведение за предоставяне за ползване при поискване от кандидатите за участие в конкурса.
 2. Общински съвет – Пазарджик задължава временно управляващия лечебното заведение след оповестяването на настоящото решение да предостави на кандидатите за участие в конкурса за ползване документи относно структурата, бюджета, числеността, щатното разписание на персонала. Кандидатите могат да получат данни за финансовото състояние на дружеството от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.
 3. Утвърждава конкурсната документация и проект на договор за възлагане на управлението (Приложения от №1 до № 5), които са неразделна част от настоящото решение.
 4. На основание чл. 68 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Общински съвет – Пазарджик назначава Комисия за номиниране на кандидатите за участие в конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД, гр. Пазарджик и определя нейния състав, който се състои от един председател и членове, един от които е секретар. Комисията се състои от 5 (пет) души, от които поне един правоспособен юрист, един магистър по медицина, един магистър по икономика и представител на РЗИ – Пазарджик.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Митрев – общински съветник;

СEКРЕТАР: Малина Консулова-Златева – общински съветник;         ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Борис Манев – общински съветник;

 1.    Лилия Георгиева – общински съветник;              
 2. Представител на РЗИ Пазарджик.

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

 1. 1. Румен Димитров – общински съветник;
 2. Лиляна Мърхова-Присадникова – общински съветник.

 

5.1. Комисията провежда конкурсната процедура като извършва следните действия:

 1. допускане на кандидатите на база на представените документи и критериите за подбор;
 2. разглеждане на писмената част от конкурсната процедура - оценяване на представените програми за развитието и дейността на лечебното заведение и допускане до следващия етап на кандидатите, получили оценка над минималната;
 3. провеждане на събеседване (интервю) с допуснатите кандидати;
 4. изготвяне на крайно класиране на допуснатите кандидати на база на резултатите от писмената и устната част на конкурсната процедура;
 5. представяне на Общинския съвет на окончателен протокол, съдържащ списък на класираните кандидати, за одобряване и избор на управител.

5.2. Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват председателят и една втора от състава й. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа, членовете на комисията подписват декларация за запазване в тайна на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса и декларация за липса на личен интерес от провеждането на конкурса и неналичие на отношения, които да пораждат основателния съмнения за липса на безпристрастност с някои от кандидатите за заемане на конкурсната длъжност. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в нея, изключва се от процедурата и се замества от резервния член.

 1. До участие в конкурса се допускат всеки кандидат, който отговаря на следните изисквания:

6.1. притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

6.2. има най-малко 5 години професионален опит като лекар или икономист;

6.3. не е поставен под запрещение;

6.4. не е осъждан на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако е реабилитиран.

6.5.  не е лишаван от правото да заема съответната длъжност;

6.6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

6.7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

6.8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

6.9. не е заемал висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 138 и 4145 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

6.10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

6.11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

6.12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго търговско дружество или публично предприятие;

6.13. Забраните по т. „10” и „11” се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

 1. Не може да бъде управител лице, което работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.
 2. В 30-дневен срок от оповестяването на настоящото решение кандидатите представят в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящ се на 13-тия етаж, в сградата на Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” №2 следните документи за участие в конкурса:

- дипломи за образователно-квалификационна степен, съгласно изискванията – заверено копие.

- копие от документ, удостоверяващ трудов стаж;

- автобиография;

- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в първия следващ присъствен ден.

 1. 9. За участие в конкурсната процедура всеки кандидат подава в деловодството на Общинския съвет, находящо се на 13-ти етаж в сградата на общинската администрация, един общ запечатан плик, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон за кореспонденцията и връзка, като на приносителя се дава входящия номер. В този плик са поставени два отделни плика, съдържащи документите за кандидатстване, както следва:

Плик № 1, който съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор, попълнени образци на документи и декларации, които са приложение към решението;

Плик № 2, който съдържа програма за развитието на дружеството програмата за развитието и дейността на лечебното заведение.

 1. 10. В 7-дневен срок след изтичането на срока за кандидатстване, комисията извършва проверката на документите от плик № 1 за съответствие с предварително обявените изисквания и критериите за подбор и изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати. При разглеждането на всяко заявление към същото се прилага от общинска администрация електронно служебно свидетелство за съдимост на кандидата. Критериите за подбор на този етап от конкурсната процедура, определени в настоящото решение, са наличие на образователно-квалификационна степен по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт, минимален професионален опит, добра репутация и наличие на достатъчно време за изпълнение на задълженията по позицията, предмет на конкурсната процедура. Комисията приключва първия етап от конкурсната процедура с протокол, който съдържа тези обстоятелствата.
 2. След подписване на протокола по т. 10 се пристъпва към отваряне на плик № 2 на допуснатите кандидати, съдържащ програма за развитието и дейността на лечебното заведение и приноса на кандидата към неговото управление, като оценяването се извършва в 7-дневен срок. До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на представената програма не по-ниска от мн. добър 4,50. Оценката на програмата се формира въз основа на следните критерии: съответствие с нормативната уредба; съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност; съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение; логическа структура на разработката. Оценката, поставена от всеки един член на комисията се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Крайните оценки на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията.
 3. Комисията съставя и подписва протокол за дейността си по т. 11 и изпраща писма до:

- допуснатите кандидати за участие в третия етап на конкурса – събеседване, като определя ден и час за провеждането му;

- недопуснатите кандидати до втори етап на конкурсната процедура;

- недопуснатите кандидати до трети етап на конкурсната процедура.

 1. В трети етап на конкурсната процедура – събеседване (интервю), комисията формулира еднакви на брой и съдържание въпроси за всички кандидати по следните теми, предмет на събеседването:
 2. Приоритети за бъдещото развитие на лечебното заведение.
 3. Източници на финансиране на лечебното заведение, както и мерки за увеличаване на приходите на същото, съпоставими с етичния кодекс и действащото законодателство в Република България.
 4. Методи и подходи за подобряване на качеството на медицинското обслужване, съобразени с потребностите на населението.
 5.  Мотиви за кандидатиране за управител на лечебното заведение.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.

 1. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии: степен на познаване на нормативната уредба; способност да се планират и взимат управленски решения; административни умения, професионални и делови качества; комуникативни способности и организационни способности; способност за обективни преценки.
 2. В 2-дневен срок след провеждането на събеседването, комисията извършва крайно класиране на допуснатите кандидати. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от концепцията и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50, като при класирането същите се подреждат по низходящ ред и на първо място се класира кандидатът, получил най-висока обща оценка. За резултатите от събеседването и крайното класиране на кандидатите се изготвя окончателен протокол на комисията, към който се прилагат и изготвените протоколи от предходните етапи на процедурата. Окончателният протокол на комисията се предоставя на Общинския съвет за одобрение на кандидата, класиран на първо място, класирането по ред на следващите участници и избор на управител.
 3. 1 В случаите, когато няма подадени документи за участие в конкурса, комисията предлага на Общинския съвет да удължи срокът за подаването им с до 15 дни. Решението за удължаване на срока се оповестява по реда на т. 2 от настоящото решение. В случаите, когато след удължаване на срока няма подадени документи, Общинският съвет прекратява конкурса и обявява нов конкурс.

 ІІ. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за възлагане на управлението с участника, спечелил конкурса, в който се определят правата, задълженията и възнаграждението му. При отказ или невъзможност на класирания на първо място кандидат да заеме длъжността и да сключи договор, Кметът може да сключи договор с класирания на второ място кандидат или да обяви нов конкурс.

 1. Договорът за управление се сключват за срок от 3 години. В договора за управление се определят: правата и задълженията на страните; размерът на възнаграждението и начинът на плащането му; отговорността на страните при неизпълнение на договора; основанията за прекратяване на договора; размерът на паричната гаранция, но не по-малко от 3-месечното брутно възнаграждение, която те дават за своето управление; взаимоотношенията между страните в периода от прекратяване на договора до заличаване на името на освободения член на орган за управление или контрол в Търговския регистър.
 2. Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и след решението на общото събрание на съдружниците/акционерите за освобождаване от отговорност. На връщане подлежат и начислените лихви върху внесената сума.
 3. Общинският съвет Пазарджик, на основание т. 8 от Забележките към приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП заменя показател № 5 от Приложение №2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП „Изменение на добавената стойност на един зает” с нов показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари-специализанти и средносписъчния брой персонал по трудово правоотношение”.

 

 

Показател

 

Критерии

Бални единици

5.

Съотношение между

средносписъчния брой лекари

специализанти и средносписъчния брой персонал

5.1

намаляване

0

5.2

запазване или увеличение

2

 1. 4. Общинският съвет, на основание чл. 56, ал. 5 от ППЗПП определя управителят да получава месечно възнаграждение, изчислено чрез бална оценка равна на минималната работна заплата за страната, и на основание чл. 56, ал. 13 от ППЗПП намалява стойността на една бална единица, включително в случаите по чл. 56, ал. 6 от ППЗПП, равняваща се на 60.00 % от минималната работна заплата за страната, което е съобразено с равнището на заплащане на лекарите и другия персонал в дружеството, в съотношение с установената в дружеството средна брутна работна заплата за последните отчетни периоди и по следните показатели и критерии за определяне на балната оценка в „СБАЛПФЗ-д-р Никола Пенчев” – гр. Пазарджик” ЕООД:

 Показатели и критерии
за определяне на балната оценка в дружеството

 

№ по ред

Показатели

Критерии

Бални единици

1

2

3

4

1.

Стойност на активите

1.1.

до 500 хил. лв.

2,0

1.2.

над 500 хил. лв. до 1500 хил. лв.

2,5

1.3.

над 1500 хил. лв. до 5000 хил. лв.

3,0

1.4.

над 5000 хил. лв. до 15 000 хил. лв.

3,5

1.5.

над 15 000 хил. лв.

4,0

2.

Средносписъчен брой на персонала

2.1.

до 50 души

2,0

2.2.

от 51 до 100 души

2,5

2.3.

от 101 до 500 души

3,0

2.4.

от 501 до 1500 души

3,5

2.5.

над 1500 души

4,0

3.

Изменение на рентабилността на приходите от дейността

3.1.

намаляване на рентабилността

-

3.2.

запазване на рентабилността

1,0

3.3.

увеличаване на рентабилността

2,0

4.

Изменение на финансовия резултат

4.1.

запазване и увеличаване на загубата или намаляване на печалбата

-

4.2.

запазване на печалбата

1,0

4.3.

намаляване на загубата

1,5

4.4.

увеличаване на печалбата

2,0

5.

Съотношение между

средносписъчния брой лекари специализанти и

средносписъчния брой персонал

5.1.

намаляване

-

5.2.

запазване или увеличаване

2,0

6.

Задължения на предприятието

6.1.

неспазени срокове по текущите задължения и/или необслужвани редовно просрочени задължения по сключени договори за погасяването им

-

6.2.

спазени срокове по текущи задължения и редовно обслужвани просрочени задължения по договорите за погасяването им

2,0

 

Средната брутна работна заплата по трудови правоотношение в болницата е 727,00 лв.

 1. 5. След приключването на всяко тримесечие в зависимост от постигнатите през него стойности на показателите и критериите по ІІ. т. 3 от настоящото решение се изчислява балната оценка и се преизчисляват месечните възнаграждения за отчетното тримесечие. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието управителят получава авансово месечно възнаграждение въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0


Изтегли оригинала >>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
четвъртък 07 октомври 2021 - 13:28:59