Р Е Ш Е Н И Е №188 ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

188

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

 

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите. 

         Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на  Община Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:

 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.507.64.4.18 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, седем, точка, шест, четири, точка, четири, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 21.11.2018 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Димчо Дебелянов”, който се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 55155.507.64.4, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.507.64, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 44,15 кв.м. (четиридесет и четири квадратни метра и петнадесет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 18 с площ 3,67 кв.м. (три квадратни метра и шестдесет и седем квадратни сантиметра) и 3,8330% (5,02 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5175/28.09.2018 г., вписан в дв. вх. рег. под № 8386 на 05.10.2018 г., том 28, № 103 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 9 436,44 лева (девет хиляди четиристотин тридесет и шест лева и четиридесет и четири стотинки) на наемателя Борислав Данов по повод заявление вх. № 44-2912/17.08.2021 г.
 2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1369.1.13 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, шест, девет, точка, едно, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 16.09.2016 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК, който се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 55155.502.1369.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1369, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 65,07 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и седем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 6 с площ 3,89 кв.м. (три квадратни метра и осемдесет и девет квадратни сантиметра) и 2,366% (6,88 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 4603/23.08.2016 г., вписан в дв. вх. рег. под № 8545 на 10.09.2016 г., том 28, Акт № 28 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 13 339,68 лева (тринадесет хиляди триста тридесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки) на наемателя Георги Митков по повод заявление вх. № 44-2737/02.08.2021 г.
 3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1374.1.13 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, седем, четири, точка, едно, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 27.01.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 55155.502.1374.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1374, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 66,25 кв.м. (шестдесет и шест квадратни метра и двадесет и пет квадратни сантиметра), прилежащи части: избено помещение 13 с площ 3,93 кв.м. (три квадратни метра и деветдесет и три квадратни сантиметра) и 3,1158% (9,60 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5640/13.12.2019 г., вписан в дв. вх. рег. под № 10311 на 30.12.2019 г., том 36, Акт №147 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 17 742,12 лева (седемнадесет хиляди седемстотин четиридесет и два лева и дванадесет стотинки) на наемателя Христо Николов по повод заявление вх. № 44-2842/10.08.2021 г.
 4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.869.1.21 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, осем, шест, девет, точка, едно, точка, две, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 22.08.2012 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Преспа”, който се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 55155.502.869.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.869, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 65,04 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и четири квадратни сантиметра), прилежащи части: изба 31 с площ 4,01 кв.м. (четири квадратни метра и един квадратни сантиметра) и 1,9995% (6,64 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 2866/04.07.2012 г., вписан в дв. вх. рег. под № 5883 на 12.07.2012 г., том XXIV, № 17 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 12 834,24 лева (дванадесет хиляди осемстотин тридесет и четири лева и двадесет и четири стотинки) на наемателя Надежда Благова по повод заявление вх. № 44-2857/11.08.2021 г.
 5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.625.1.18 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, две, пет, точка, едно, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 23.11.2017 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “РИЛА”, който се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 55155.502.625.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.625, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 44,15 кв.м. (четиридесет и четири квадратни метра и петнадесет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 18 с площ 4,58 кв.м. (четири квадратни метра и петдесет и осем квадратни сантиметра) и 3,4979% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 4950/10.11.2017 г., вписан в дв. вх. рег. под № 10332 на 13.11.2017 г., том 34, Акт № 129 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 9 446,76 лева (девет хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и седемдесет и шест стотинки) на наемателя Ангел Станчев по повод заявление вх. № 44-2357/30.06.2021 г.
 6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1376.1.15 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, седем, шест, точка, едно, точка, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 18.12.2019 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 55155.502.1376.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1376, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 48,38 кв.м. (четиридесет и осем квадратни метра и тридесет и осем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 15 с площ 4,12 кв.м. (четири квадратни метра и дванадесет квадратни сантиметра) и 2,2200% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5612/25.11.2019 г., вписан в дв. вх. рег. под № 9330 на 04.12.2019 г., том 33, Акт № 7 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 13 055,04 лева (тринадесет хиляди петдесет и пет лева и четири стотинки) на наемателя Зорка Веселинова по повод заявление вх. № 44-2679/28.07.2021 г.
 7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1358.1.7 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, пет, осем, точка, едно, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 17.08.2021 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК, който се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 55155.502.1358.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1358, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 43,12 кв.м. (четиридесет и три квадратни метра и дванадесет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 1 с площ от 3,13 кв.м. (три квадратни метра и тринадесет квадратни сантиметра) и 2,6340% (5,40 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 6064/02.08.2021 г., вписан в дв. вх. рег. под № 6329 на 10.08.2021 г., том 22, Акт № 100 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 8 873,16 лева (осем хиляди осемстотин седемдесет и три лева и шестнадесет стотинки) на наемателя Теменужка Николова по повод заявление вх. № 44-2317/29.06.2021 г.
 8. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1374.1.18 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, седем, четири, точка, едно, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 19.11.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 55155.502.1374.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1374, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 48,38 кв.м. (четиридесет и осем квадратни метра и тридесет и осем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 18 с площ 3,98 кв.м. (три квадратни метра и деветдесет и осем квадратни сантиметра) и 2,4409% (5,08 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5848/29.10.2020 г., вписан в дв. вх. рег. под № 7182 на 03.11.2020 г., том 25, Акт № 164 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 13 044,00 лева (тринадесет хиляди четиридесет и четири лева) на наемателя Христо Стоилов по повод заявление вх. № 44-2826/09.08.2021 г.
 9. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1344.1.16 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, четири, четири, точка, едно, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 27.01.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Пловдивска”, който се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 55155.502.1344.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1344, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 86,81 кв.м. (осемдесет и шест квадратни метра и осемдесет и един квадратни сантиметра), прилежащи части: избено помещение 10 с площ 5,99 кв.м. (пет квадратни метра и деветдесет и девет квадратни сантиметра) и 6,18% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5638/13.12.2019 г., вписан в дв. вх. рег. под № 10314 на 30.12.2019 г., том 36, Акт № 150 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 16 388,16 лева (шестнадесет хиляди триста осемдесет и осем лева и шестнадесет стотинки) на наемателя Мая Радева по повод заявление вх. № 44-2858/11.08.2021 г.
 10. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.687.1.20 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, осем, седем, точка, едно, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 13.09.2021 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Бузлуджа”, който се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 55155.502.687.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.687, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 61,51 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра и петдесет и един квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 20 с площ 3,67 кв.м. (три квадратни метра и шестдесет и седем квадратни сантиметра) и 2,0643% (6,86 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 4991/12.12.2017 г., вписан в дв. вх. рег. под № 11697 на 15.12.2017 г., том 39, Акт № 81 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 12 966,12 лева (дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и дванадесет стотинки) на наемателя Николина Ангелова по повод заявление вх. № 44-2977/24.08.2021 г.
 11. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1360.1.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, щест, нула, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 17.08.2021 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.502.1360.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1360, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 65,07 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и седем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 5 с площ от 4,31 кв.м. (четири квадратни метра и тридесет и един квадратни сантиметра) и 2,2818% (6,63 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 6063/02.08.2021 г., вписан в дв. вх. рег. под № 6330 на 10.08.2021 г., том 22, Акт № 101 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, поправен с акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 6073/07.09.2021 г., на стойност 12 180,84 лева (дванадесет хиляди сто и осемдесет лева и осемдесет и четири стотинки) на наемателя Кирчо Асенов по повод заявление вх. № 44-1884/01.06.2021 г.

 ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са гореописаните общински апартаменти) не се начислява ДДС.

 ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

25

4

2

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Изтегли оригинала >>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
 

 

четвъртък 07 октомври 2021 - 13:09:32