Р Е Ш Е Н И Е №189 ОТНОСНО: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на първия етаж в триетажна масивна сграда с идентификатор 10505.502.416.1, находяща се в с. Величково

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

189

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

 

ОТНОСНО: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на  първия етаж в триетажна масивна сграда с идентификатор 10505.502.416.1, находяща се в с. Величково, за отдаване под наем с предназначение – социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”.

 Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и за подобряване на обслужването на поставените в нужда социални групи от населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя за отдаване под наем части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 127.00 кв. м. /сто двадесет и седем квадратни метра/, състоящи се от столова, три броя тоалетни, помещение за психолог, помещение за трудов терапевт, помещение за медицински персонал, помещение за рехабилатор и помещение за социален работник, находящи се на първия етаж от триетажна масивна сграда с идентификатор 10505.502.416.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, адрес на сградата: с. Величково, п.к. 4413, ул. „Двадесет и втора”, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор 10505.502.416, актувана с Акт за публична общинска собственост № 48/11.05.2004 г., вписан в дв. вх. рег. № 1942/20.05.2004 г., том ІІІ, акт № 121 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, при начална месечна наемна цена без ДДС – 65.00 лв. /шестдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – до 30.06.2025 г.

 ІІ. Имотът, описан в т. І,  да се отдаде под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.

 ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилия кандидат и сключи със същия договор за отдаване под наем на имота.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Изтегли оригинала >>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
четвъртък 07 октомври 2021 - 13:13:53