Р Е Ш Е Н И Е №213 ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на план за регулация за квартали 170, 171, 172 и 169, по плана на с. Мало Конаре

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

213

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на план за регулация за квартали 170, 171, 172 и 169, по плана на с. Мало Конаре.

 Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта за изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6, от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява проект за ПУП - изменение на план за регулация, за квартали 170, 171,172 и 169 по плана на с. Мало Конаре, с който за сметка на десет общински УПИ в кв. 172, от УПИ I-СНС до УПИ IХ-СНС включително, се проектират седем нови, с отреждания за съответните имоти от кадастралната карта, съответно УПИ I-502, УПИ II-501, УПИ III-516, УПИ IV-515, УПИ V-514, УПИ VI-513 и УПИ VII-511; променя се конфигурацията на улично-регулационните линии на улиците, между квартали 172, 171, 170 и 169, съответно улица с о.т. о.т. 388-505, улица с о.т. о.т. 87-506 и улица с о.т.о.т.384-507, както и улично-регулационните линии, към улици с о.т.о.т. 384-520 и с о.т.о.т. 507-502, разположени западно и източно от кварталите, при запазване на профила им, съгласно означенията на проекта за ПУП – изменение на ПР.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик 

 

 

 

четвъртък 07 октомври 2021 - 15:00:16