Разположение на местата в Пленарна зала

С Х Е М А
разположение на общинските съветници в Пленарна зала

 

2

Алексан-

дър

Иванов

3

Ренета

Камбе-

рова

4

Таня

Димитро-

ва

5

Тодор

Тодоров

6

Вене-

лина

Георги-

ева

7

Найден

Шопов

8

Евтим

Янев

9

Иван

Пана-

йотов

10

Лазар

Попов

11

Лиляна

Мърхова

12

Иван

Йорданов

13

Златко

Митрев

14

Георги

Коприще-

нов

15

Георги

Георгиев

16

Йордана

Темни-

лова

17

Борис

Манев

18

Гинче

Карами-

нова

19

Малина

Златева

20

Руди

Синапов

21

Лилия

Георги-

ева

22

Благо

Солов

23

Сашо

Ангелов

24

Васил

Янков

25

Алексан-

дър

Шопов

26

Евгени

Абаджи-

ев

27

Димитър

Петков

28

Бойка

Марин-

ска

29

Борис

Димит-

ров

30

Вален-тина

Кайта-

зова

31

Велина

Петкова

32

Чавдар

Чавда-

ров

33

Христо

Бързев

34

Антон

Николов

35

Румен

Димит-

ров

36

Арлин

Антонов

37

Мари

Кемчев

38

Атанас

Шопов

39

Илия

Джамба-

зов

40

Стоян

Траянов

41

Илиян

Вулянов

42

Свободно

43

Свободно

 

 

 

 

четвъртък 24 февруари 2022 - 11:45:00