Р Е Ш Е Н И Е №202 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.32.1 в местност Орта Мера в землището на с. Ивайло.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

202

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.32.1 в местност Орта Мера в землището на с. Ивайло.

 Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.   Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 109 ал. 1, т.1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ и след станалите разисквания:

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 32010.32.1 в местност Орта Мера в землището на с. Ивайло.
  2. Разрешава изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ 32010.32.1 в местност Орта Мера в землището на с. Ивайло.
  3. Изразява предварително съгласие за транспортен достъп за обслужване на ПИ 32010.32. в местност Орта Мера в землището на с. Ивайло чрез преминава през ПИ с идентификатор №32010.32.150 – напоителен канал, преминаване през полски път с №32010.32.151 и свързване с път с №32010.33.94.

 Срокът за представяне на плана в Общината е една година, като е необходимо да се изработи съгласно условията в решение на ОЕСУТ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

28

0

0

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 07 октомври 2021 - 14:19:15