Р Е Ш Е Н И Е №214 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 53335.906.1 /УПИ I-за оранжерии/, м. Орешака по КККР на землище с. Огняново,

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

214

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 53335.906.1 /УПИ I-за оранжерии/, м. Орешака по КККР на землище с. Огняново, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 53335.906.8 /в размер на 150 кв. м/ и ПИ с идентификатор 53335.701.29 /в размер на 47 кв. м/ и двата с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 53335.906.1 /УПИ I-за оранжерии/, м. Орешака по КККР на землище с. Огняново, общ. Пазарджик.

 Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и по повод заявление с вх. №УТ-631/02.08.2021 г. от „Агродивелъпмънт” ЕООД, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява ПУП-Парцеларен план за пътен достъп до ПИ с идентификатор 53335.906.1 /УПИ I-за оранжерии/, м. Орешака по КККР на землище с. Огняново, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 53335.906.8 /в размер на 150 кв. м/ и ПИ с идентификатор 53335.701.29 /в размер на 47 кв. м/ и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 53335.906.1 /УПИ I-за оранжерии/, м. Орешака по КККР на землище с. Огняново, общ. Пазарджик.

Предвижда се пътният достъп да започне от обслужващата зона на път IV клас „Пазарджик-Огняново”. След което трасето преминава последователно през ПИ с идентификатор 53335.701.27 – НТП напоителен канал чрез премостване, ПИ с идентификатор 53335.701.28 – НТП напоителен канал чрез премостване и ПИ с идентификатор 53335.701.29 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път. След това трасето чупи на изток и се установява в ПИ с идентификатор 53335.906.8 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път до достигане входа на имота на възложителя, указан в представения ПУП-ПП, съгласно изчертаното в червено трасе на обслужващия път и регистъра на засегнатите имоти.

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

 

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик 

 

четвъртък 07 октомври 2021 - 15:03:06