Р Е Ш Е Н И Е №209 ОТНОСНО: Изменение на план за улична регулация за улици с о.т.о.т 240-239-238-237-259-234 и о.т.о.т 225-238-265-266а и за част от квартали 68, 69, 70, 82, 85 и 86 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

209

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Изменение на план за улична регулация за улици с о.т.о.т 240-239-238-237-259-234 и о.т.о.т 225-238-265-266а и за част от квартали 68, 69, 70, 82, 85 и 86 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик.

 Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта за ПУП-ПУР ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от  ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПУР в обхват на улици с о.т.о.т 240.239-238-237-259-234 и о.т.о.т. 225-238-265-266а и част от квартали 68, 69, 70, 82, 85 и 86 по плана на с. Паталеница, община Пазарджик.

 Разрешава изработване на проект на ПУП-ПУР в обхват на улици с о.т.о.т 240.239-238-237-259-234 и о.т.о.т. 225-238-265-266а и част от квартали 68, 69, 70, 82, 85 и 86 по плана на с. Паталеница, община Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

27

27

0

0

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 07 октомври 2021 - 14:48:35