Р Е Ш Е Н И Е №205 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Парцеларен план за трасе на канализация, обслужваща 12 броя УПИ с отреждане „За жилищно строителство” /ПИ с идентификатор 55155.9.279-290/, м. Бахче пара по КККР на землище гр. Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

205

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Парцеларен план за трасе на канализация, обслужваща 12 броя УПИ с отреждане „За жилищно строителство” /ПИ с идентификатор 55155.9.279-290/, м. Бахче пара по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод искане вх. № УТ-3319/08.09.2021г. от „ИЗИРА-ГРУП” ООД, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на канализация, обслужваща 12 броя УПИ с отреждане „За жилищно строителство” /ПИ с идентификатор 55155.9.279-290/, м. Бахче пара по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

 ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на канализация, обслужваща 12 броя УПИ с отреждане „За жилищно строителство” /ПИ с идентификатор 55155.9.279-290/, м. Бахче пара по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето да започне от съществуваща ревизионна шахта на гравитачна канализация на гр. Пазарджик, определено в становище №8434/23.08.2021г.  на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД (Втори вариант). Продължавайки на юг след около 22 м трасето пресича последователно ПИ с идентификатор 55155.10.341 /НТП – За път от републиканската пътна мрежа/ при км 0+255; ПИ с идентификатор 55155.9.329 /НТП – Изоставена орна земя/; ПИ с идентификатор 55155.9.175 /НТП – Напоителен канал/, след което чупи на запад, попадайки в оста на селскостопански, горски, ведомствен път /ПИ с идентификатор 55155.9.328/, успоредно на 1,5 м от изпълнения на място водопровод и на 1,25 от проектен водопровод. След около 215 м, чупи на юг в оста на съшия път, разполагайки се успоредно между отклонението на проектния водопровод и проектния електропровод и след около 190 м, чупи на запад пресичайки частна улица тупик /ПИ с идент.55155.9.277/, зауствайки се в проектна канализационна помпена станция /КПС/, разположена в източния ккрай на частна улица /ПИ с идентификатор 55155.9.328/, собственост на инвеститора  в м. Бахче пара по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

  Дължината на трасето на канализацията е около 480 м. Засегната площ от около 0, 960 дка, от които 0,877 дка – земеделска територия.

 ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

29

0

0

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 07 октомври 2021 - 14:27:24