Р Е Ш Е Н И Е №185 ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлени имоти, представляващи улица с о.т. о.т. 149-163-164-165 и улица с о.т. о.т. 148-147 с. Братаница

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

185

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлени имоти, представляващи улица с о.т. о.т. 149-163-164-165 по плана на с. Братаница (част от поземлен имот 06149.501.683 с НТП за второстепенна улица по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик) и улица с о.т. о.т. 148-147 (част от поземлен имот 06149.501.686 с НТП за второстепенна улица по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик).

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано, тъй като са взети предвид решението на Експертния съвет при Община Пазарджик и заявлението на собственика на УПИ III-41 (поземлен имот с идентификатор 06149.501.135 по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик), УПИ IV-41 (поземлен имот с идентификатор 06149.501.122 по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик) и УПИ V-41 (поземлен имот с идентификатор 06149.501.279 по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик), кв. 65 по плана на с. Братаница, общ. Пазарджик.

Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1, т. 9 и чл. 51, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Обявява за частна общинска собственост 406 кв.м. от улица с о.т. о.т. 149-163-164-165 по плана на с. Братаница, съставляващ имот с проектен идентификатор 06149.501.732 (част от поземлен имот 06149.501.683 с НТП за второстепенна улица) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-199/29.05.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК и 46 кв.м. от улица с о.т. о.т. 148-147 по плана на с. Братаница, съставляващ имот с проектен идентификатор 06149.501.731 (част от поземлен имот 06149.501.686 с НТП за второстепенна улица) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-199/29.05.2020 г. на Изпълнителния Директор на АГКК.
  2. 2. Дава съгласие за промяна на границите на общински поземлени имоти, представляващи улица с о.т. о.т. 149-163-164-165 по плана на с. Братаница (част от поземлен имот 501.683 с НТП за второстепенна улица) и улица с о.т. о.т. 148-147 по плана на с. Братаница (част от поземлен имот 06149.501.686 с НТП за второстепенна улица), съгласно проект за изменение на ПУП-изменение на ПР, одобрен с Решение XIX, взето с протокол №5 от 20.05.2021 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Пазарджик, с което към УПИ III-41 (поземлен имот с идентификатор 06149.501.135 по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик), УПИ IV-41 (поземлен имот с идентификатор 06149.501.122 по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик) и УПИ V-41 (поземлен имот с идентификатор 06149.501.279 по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик), собственост на Димитрийка Златанова, се присъединяват общо 452,00 кв.м., от които 406 кв.м., съставляващи имот с проектен идентификатор 06149.501.732 по КККР на с. Братаница (част от поземлен имот 06149.501.683) и 46 кв.м., съставляващи имот с проектен идентификатор 06149.501.731 по КККР на с. Братаница (част от поземлен имот 06149.501.686), като се обособява нов УПИ III 730, 731, 732 в кв. 65 по плана на с. Братаница, общ. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка от оценител на имоти в общ размер на 3 300 лева.
  3. Одобрява предложения предварителен договор за покупко-продажба на основание чл. 15, ал.5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, неразделна част от настоящото решение.
  4. Възлага на Кмета на Общината да сключи окончателен договор след влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП-ПР и внасянето на съответните суми от Димитрийка Златанова.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

29

2

3

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Изтегли оригинала >>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
четвъртък 07 октомври 2021 - 12:55:04