Р Е Ш Е Н И Е №215 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод ПИ с идентификатори 20362.27.244 и ПИ с идентификатор 20362.27.479 /Стопански двор/, м. Пътеката по КККР на землище с. Дебращица,

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

215

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод ПИ с идентификатори 20362.27.244 и ПИ с идентификатор 20362.27.479 /Стопански двор/, м. Пътеката по КККР на землище с. Дебращица, общ. Пазарджик.

 Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод ПИ с идентификатори 20362.27.244 и ПИ с идентификатор 20362.27.479 /Стопански двор/, м. Пътеката, по КККР на землище с. Дебращица, общ. Пазарджик.

Проектното трасе започва от съществуващ водопровод Ф90ПЕ, находящ се в ПИ с идентификатор 20362.85.321 – път от републиканската пътна мрежа III-3706 “Път II-37 – Дебращица” при км.3+467, насочва се на изток като пресича републикански път чрез хоризонтален сондаж и ПИ с идентификатор 20362.85.329 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път и се установява в ПИ с идентификатор 20362.27.650 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, успоредно на южната му граница. След около 95 м трасето на водопровода чупи на юг, като пресича ПИ с идентификатор 20362.27.442 – НТП напоителен канал до достигането на границите на ПИ с идентификатор 20362.27.244 и ПИ с идентификатор 20362.27.479 /Стопански двор/, м. Пътеката по КККР на землище с. Дебращица, общ. Пазарджик, съгласно изчертаното със зелено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

28

0

0

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 07 октомври 2021 - 15:05:51