Р Е Ш Е Н И Е №201 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 48444.18.134, в местност Чамур тарла по КККР на землището на с. Мирянци.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

201

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 48444.18.134, в местност Чамур тарла по КККР на землището на с. Мирянци.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал.3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатор 48444.18.134, в местност Чамур тарла по КККР на землището на с. Мирянци.

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48444.18.134, в местност Чамур тарла по КККР на землището на с. Мирянци, с оглед обособяване на УПИ I-134 за имота, с отреждане „За спортна дейност“ и ситуиране на свободно стоящо застрояване, при показатели за Жилищна устройствена зона с малка височина (Жм), съгласно означенията на проекта- предложение за ПУП-ПРЗ.

Достъпът до ново бособения УПИ ще се осъществява чрез обслужваща алея, разположена в съседния ПИ 48444.501.54, представляващ УПИ V-54 в кв. 9 по плана на с. Мирянци, съгласно договор за учредено право на преминаване през чужд имот, по чл.192, ал. 1 от ЗУТ.

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

29

0

0

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 07 октомври 2021 - 14:14:46