Р Е Ш Е Н И Е №216 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на напорна канализация от с. Добровница до гр. Пазарджик, общ. Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

216

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на напорна канализация от с. Добровница до гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на напорна канализация от с. Добровница до гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Проектното трасе да започва от края на трасе на напорен тръбопровод (канализационен тласкател), определено с решение VI от 23.02.2021 г., Протокол №2 на комисия по чл. 71 от ЗУТ, пресича ПИ с идентификатор 21556.94.44 – НТП отводнителен канал и се установява в ПИ с идентификатор 21556.94.49 – НТП селскостопански, горски, ведомствен път. След около 200 м пътят чупи на запад и проектното трасе, разположено в него до достигането на землищната граница с гр. Пазарджик. След което трасето чупи на север и навлиза в републикански път III-3703 „Пазарджик-Добровница” означен като ПИ с идентификатор 21556.51.113 по КККР на землище с. Добровница и ПИ с идентификатор 55155.13.162 по КККР на землище гр. Пазарджик като продължава по него в съответствие с изискванията на Областно пътно управление – Пазарджик, дадени с Протокол за предварителен договор от 12.02.2021 г. При достигането на ПИ 55155.20.118 – общинска собственост, при км 2+020 трасето се разполага в северната му част, след което чупи на запад при км 1+845 и пресича чрез хоризонтално сондиране ПИ с идентификатор 55155.13.162 до достигането на първа шахта на гравитачната канализация в регулацията на гр. Пазарджик.

Дължината на тръбопровода е около 3.4 км – общинска и държавна собственост, засегнатата площ е около 22 кв.м – общинска и държавна собственост.

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

29

0

0

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 07 октомври 2021 - 15:08:42