Р Е Ш Е Н И Е №183 ОТНОСНО: Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2020 г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№183
от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10


ОТНОСНО: Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2020 г.

Общинският съвет – Пазарджик на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 32, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2020 година, съгласно приложения № 1, 2, 3, 4, 8 и 9;
2. Приема отчет на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2020 година, съгласно приложение №5;
3. Приема отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2020 година, съгласно приложение № 15 и отчета за дълга на лицата по чл. 40 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик към 31.12.2020 година.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2,3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 към ФО-1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към ФО-1

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

27

5

1

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Изтегли оригинала >>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 07 октомври 2021 - 12:25:02