Р Е Ш Е Н И Е №186 ОТНОСНО: Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум, приватизационната оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

186

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

 

ОТНОСНО: Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум, приватизационната оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, които се използва за стопански цели, както и приемане на решение за продажба по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване на описаните по-долу имоти, определяне условия на търга, утвърждаване на тръжната документация и  определяне на Комисия за организиране и провеждане на търга за поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик,  ул. „Цанко Церковски“ №1, площ: 1 246 кв.м., ведно с построените в него сгради: сграда с идентификатор 55155.506.1417.1, сграда с идентификатор 55155.506.1417.2, сграда с идентификатор 55155.506.1417.3, актуван с акт за частна общинска собственост № 5841/27.10.2020 г., вписан в дв. вх. рег. под № 7142/02.11.2020 г., том 25, акт № 132 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик.

        

         Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с чл. 5, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., и Решение № 42 от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол № 2 на Общински съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

        

 1. Приема приложените към предложението на Кмета на Община Пазарджик: анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, които се използва за стопански цели, а именно: поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цанко Церковски“ № 1, площ: 1 246 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, предходен идентификатор: 55155.506.924, номер по предходен план: 683, квартал: 129, парцел IX-1417, търговия и услуги, съседи: 55155.506.1416, 55155.506.925, 55155.506.918, 55155.506.919, 55155.506.920, ведно с построените в него сгради: сграда с идентификатор 55155.506.1417.1, застроена площ: 330 кв.м., едноетажна масивна сграда, покрита с ламарина, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, сграда с идентификатор 55155.506.1417.2, застроена площ: 33 кв.м., едноетажна полумасивна сграда, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда, сграда с идентификатор 55155.506.1417.3, застроена площ: 36 кв.м., едноетажна полумасивна сграда, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: складова база, склад, актуван с акт за частна общинска собственост № 5841/27.10.2020 г., вписан в дв. вх. рег. под № 7142/02.11.2020 г., том 25, акт № 132 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик.
 2. Приема решение за продажба по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване на описаните в т.1 имоти.
 3. Определя условията на търга на описаните в т.1 имоти, като:

3.1. Началната тръжна цена на ПИ с идентификатор 55155.506.1417, ведно с построените в него сгради е: 179 604 лева (сто седемдесет и девет хиляди и шестстотин и четири лева) без ДДС.

3.2. Стъпка на наддаване: 1 796.04 лева (хиляда седемстотин деветдесет и шест хиляди лева и четири стотинки), представляваща 1 на сто от началната тръжна цена.

3.3. Размер на депозита и краен срок на внасянето му: Размерът на депозита е 161 643.60 лева (сто шестдесет и една хиляди шестстотин и четиридесет и три лева и шестдесет стотинки), която сума, следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17.00 часа на 32-рия ден, включително от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник”. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

3.4. Място на закупуване на тръжната документация и цената й: Тръжната документация (включваща и Информационния меморандум) се закупува на гише „Ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж на сградата на общинска администрация - Пазарджик, в гр. Пазарджик, на бул. „България“ № 2. Цената на тръжната документация е 500 лева (петстотин лева).

3.5. Срокът за закупуване на тръжната документация: до 17.00 часа на 15-тия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник”. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

3.6. Срокът за подаване на предложения за участие в търга: до 17.00 часа на 32-рия ден, включително от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник”. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик в гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, на ХІІІ-тия етаж.

3.7. Срокът за оглед на недвижимите имоти, обект на тази приватизация: до 17.00 часа на 32-рия ден, включително от датата на обнародването на настоящото решение в “Държавен вестник”. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

3.8. Място, ден и начален час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе в „Заседателна зала”, находяща се на ІІ-рия етаж в сградата на общинска администрация - Пазарджик, в гр. Пазарджик, на бул. „България“ №2, с начален час 11.00 часа, на 35-тия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”. Ако този ден е неприсъствен, търгът ще се проведе на първия следващ присъствен ден.

3.9. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга: няма.

3.10. В публичния търг с явно наддаване могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица, с изключение на:

- дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица по чл. 3, т. 9 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, включително чрез пряко и/или косвено участие;

- физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен ако са погасили задълженията си;

- лицата с непогасени парични задължения към Община Пазарджик и публични задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

В случай, че участниците са търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, допълнително изискване е да не са в производство по ликвидация, да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по несъстоятелност.

3.11. Собствеността върху обекта предмет на приватизацията се прехвърля след заплащане на достигнатата на търга цена и подписване на приватизационния договор.

 1. Утвърждава тръжната документация – Приложение №1.
 2. Определя Комисия за организирането и провеждането на търга в състав от 7 (седем) члена, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

ЧЛЕНОВЕ:1. Анна Николова – юрисконсулт в дирекция ПО

 1. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
 2. Надежда Дончева – гл. експерт в дирекция БОС
 3. Иванка Вълкова – гл. експерт в дирекция БОС
 4. 5. Арлин Антонов – общински съветник;
 5. Тодор Тодоров – общински съветник.

        

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

 1. Пламенка Виячева – началник отдел в дирекция ПО
 2. Даниела Щерева – н-к отдел „Финансово-стопански”.

 

Определя възнаграждение за всеки член на комисията по 200 лева.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

27

5

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Изтегли оригинала >>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
четвъртък 07 октомври 2021 - 13:01:03