Р Е Ш Е Н И Е №192 ОТНОСНО: Отмяна на Решение №22/26.02.2015 г., взето с Протокол №3 и Решение №201/29.10.2020 г., взето с Протокол №13 на Общински съвет – Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

192

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №22/26.02.2015 г., взето с Протокол №3 и Решение №201/29.10.2020 г., взето с Протокол №13 на Общински съвет – Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. С оглед настъпилите изменения на чл. 167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, е необходимо да бъдат отменени Решение №22/26.02.2015 г., взето с Протокол №3, с което е създадена Общинска комисия по безопасност на движението в Община Пазарджик, последно изменено с Решение №201/29.10.2020 г., взето с Протокол №13 на Общински съвет – Пазарджик.

Поради горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, Общинският съвет

 

Р Е Ш И:

 

Отменя Решение №22/26.02.2015 г., взето с Протокол №3 и Решение №201/29.10.2020 г., взето с Протокол №13 на Общински съвет – Пазарджик.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

Изтегли оригинала >>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
четвъртък 07 октомври 2021 - 13:25:06