Р Е Ш Е Н И Е №210 ОТНОСНО: Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XIII-1290 и УПИ XIV-1290 в кв.163 по действащия план на село Мало Конаре, общ. Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

210

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XIII-1290 и УПИ XIV-1290 в кв.163 по действащия план на село Мало Конаре, общ. Пазарджик.

 Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПР ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание  чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а,  ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПР за УПИ XIII-1290 и УПИ XIV-1290 в кв. 163 по действащия план на село Мало Конаре, общ. Пазарджик.

 

  1. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПР за УПИ XIII-1290 и УПИ XIV-1290 в кв.163 по действащия план на село Мало Конаре, общ. Пазарджик.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик 

четвъртък 07 октомври 2021 - 14:51:26