Р Е Ш Е Н И Е №203 ОТНОСНО: ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 55556.21.61 по КККР на село Паталеница.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

203

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 55556.21.61 по КККР на село Паталеница.

 Предложението е законосъобразно и основателно. Проектът за ПУП-ПР и ПЗ  ще послужи  за провеждане на процедурите по ЗОЗЗ за включване в регулацията на имот с идентификатор 55556.21.61 по КККР на село Паталеница. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и след станалите разисквания,                                      

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява плановото задание по чл. 125 от ЗУТ.
  2. Разрешава изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 55556.21.61 по КККР на село Паталеница за обособяването на УПИ I-61, Индивидуално вилно строителство в местност Маховица. С плана за застрояване да се предвиди с градоустройствени показатели за зона „Ов“, съобразно Наредба №7/22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
  3. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ и ЗКИР.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

28

0

0

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 07 октомври 2021 - 14:21:35