Наредби

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик (м. юли 2022 г.)

НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик
(януари 2021)

НАРЕДБА за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик
(Приета м. декември 2020 г.
В сила от 16.01.2021 г.)
НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик
(м. декември 2021 г.)
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
(в сила от 1.01.2021 г.)
вторник 12 януари 2021 - 12:07:30
НАРЕДБА за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи
понеделник 13 юли 2020 - 14:45:36
НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
понеделник 13 юли 2020 - 14:40:16
Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
понеделник 13 юли 2020 - 14:45:16
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
вторник 26 май 2020 - 16:55:16
Icon26 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНОТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, ПРЕТОВАРВАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ,
вторник 07 януари 2020 - 16:27:39
Icon26 НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
четвъртък 18 юли 2019 - 10:37:45
Icon26 Н А Р Е Д Б А за управление на общинските пътища в Община Пазарджик
сряда 08 май 2019 - 17:23:56
Icon26

НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
м. април 2022 г.

петък 20 май 2022 - 17:22:07

Icon26 Наредба за организацията на движението на територията на Община Пазарджик
петък 01 март 2019 - 16:16:29
Icon26 НАРЕДБА за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи
петък 01 март 2019 - 15:58:51
Icon26 НАРЕДБА за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества
понеделник 15 октомври 2018 - 16:08:56
Icon26 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
сряда 11 април 2018 - 11:48:51
Icon26 НАРЕДБА за рекламната дейност в Община Пазарджик
четвъртък 02 ноември 2017 - 16:51:11
Icon26 Н А Р Е Д Б А за обществения ред в Община Пазарджик
петък 02 юни 2017 - 13:08:38
Icon26 НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик
петък 17 февруари 2017 - 17:04:26
Icon26 Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Пазарджик
сряда 30 ноември 2016 - 12:10:40
Icon26 НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие
петък 14 октомври 2016 - 18:26:30
Icon26 Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Пазарджик
понеделник 15 август 2016 - 12:43:30
Icon26 Н А Р Е Д Б А за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Пазарджик и издаване на сертификати кла
вторник 02 февруари 2016 - 11:09:17
Icon26 П Р А В И Л А за определяне на реда и условията за ползване на общински мери и пасища на територията на община Пазарджик
петък 14 август 2015 - 12:26:28
Icon26 НАРЕДБА за пожарната безопасност и защита на населението на община Пазарджик   /Обявена за нищожна с решение на ВАС/
четвъртък 09 април 2015 - 15:00:14
Icon26 НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК - юли 2014 г.
петък 15 август 2014 - 13:39:36
Icon26 НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Общин
четвъртък 06 февруари 2014 - 16:28:44
Icon26 НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Пазарджик
четвъртък 13 декември 2012 - 13:57:59
Icon26 Правилник за работа на комисията по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
четвъртък 03 май 2012 - 17:40:12
Icon26 ПРАВИЛНИК за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове в Община Пазарджик
петък 10 февруари 2012 - 15:58:34
Icon26 П Р А В И Л Н И К за дейността на обществения посредник на община Пазарджик
четвъртък 07 октомври 2010 - 13:18:18
Icon26 НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Пазарджик
четвъртък 28 август 2008 - 17:02:39
Icon26

НАРЕДБА за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането,претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масоворазпространени отпадъци на територията на община Пазарджик

четвъртък 28 август 2008 - 16:39:44

петък 15 май 2020 - 12:20:17