Р Е Ш Е Н И Е №191 ОТНОСНО: Изграждане в гр. Пазарджик на паметник на Светите равноапостоли Св. св. Константин и Елена – духовни покровители на жителите на гр. Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

191

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

 

ОТНОСНО: Изграждане в гр. Пазарджик на паметник на Светите равноапостоли Св. св. Константин и Елена – духовни покровители на жителите на  гр. Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. Изграждането на паметник на Светите равноапостоли Св.св. Константин и Елена е нужно, защото именно те са духовни покровители на жителите на гр. Пазарджик и до момента няма изграден паметник в тяхна чест.

Поради горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания, Общинският съвет

 

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласие за изграждане в гр. Пазарджик на паметник на Светите равноапостоли  Св. св. Константин и Елена.
  2. Дава съгласие паметникът да се разположи в парковото пространство при моста на река Марица при южния й бряг.
  3. Средствата за изработване на паметника да бъдат осигурени чрез дарения от инициативния комитет и дарители.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

28

0

2

 Изтегли оригинала >>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
четвъртък 07 октомври 2021 - 13:22:05