Р Е Ш Е Н И Е №207 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 21556.11.67 по КККР, За бензиностанция, газстанция и метанстанция в местност Гелемена,

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

207

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 21556.11.67 по КККР, За бензиностанция, газстанция и метанстанция в местност Гелемена, землище с. Добровница, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 21556.11.81 /с площ около 160 кв.м/ и ПИ 21556.11.71 /с площ около 140 кв.м/ в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 21556.11.67 по КККР, За бензиностанция, газстанция и метанстанция в местност Гелемена, землище с. Добровница, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено заявление вх. №УТ-2441/02.07.2021 г. от  Георги Рангелов, Александър Рангелов и Веса Рангелова на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 21556.11.67 по КККР, За бензиностанция, газстанция и метанстанция в местност Гелемена, землище с. Добровница, общ. Пазарджик, съгласно предложението в приложената скица.

 ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 21556.11.67 по КККР, За бензиностанция, газстанция и метанстанция в местност Гелемена, землище с. Добровница, общ. Пазарджик.

Предвижда се пътният достъп до ПИ 21556.11.67 да започне от обслужващата зона на Автомагистрала „Тракия” при км 95+600 ляво, входът на обекта е при км 95+420 ляво, а изходът е при км 95+320 ляво, преди да достигне трасето ПИ 21556.11.67, пресича ПИ 21556.11.81 /изоставена орна земя/, ПИ 21556.11.80 /отводнителен канал/ и ПИ 21556.11.71 /за селскостопански, горски ведомствен път/, пресичането на отводнителния канал се предвижда да бъде с премостване.

Засегнатата площ е общо 0.692 дка, от които 0.163 дка са общинска частна собственост, а останалите 0.529 дка-общинска публична собственост.

 ІV. Изразява предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от ПИ 21556.11.81 /с площ около 160 кв.м/ и ПИ 21556.11.71 /с площ около 140 кв.м/ в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 21556.11.67 по КККР, За бензиностанция, газстанция и метанстанция в местност Гелемена, землище с. Добровница, общ. Пазарджик за сметка и отговорност на възложителя, като същевременно се запази публичният характер на имотите и собствеността им.

 V. Изразява предварително съгласие за преминаването (премостването) на ПИ 21556.11.80 /отводнителен канал/ с площ около 400 кв.м.

 

  1. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

26

26

0

0

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 07 октомври 2021 - 14:33:06