Р Е Ш Е Н И Е №211 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ, за УПИ II-Фурна (ПИ30572.501.494), в кв. 19 по плана на с. Звъничево

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

211

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ, за УПИ II-Фурна (ПИ30572.501.494), в кв. 19 по плана на с. Звъничево.

 Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП – Изменение на ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с ал. 1 от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава изработване на ПУП Изменение на ПРЗ, за УПИ II-фурна (ПИ 30572.501.494), в кв.19 по плана на с. Звъничево и провеждане на процедури по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и ЗКИР, с оглед присъединяване част от общински имот ПИ 30572.501.809 (НТП за второстепенна улица), с площ от 128 кв. м  към УПИ II-Фурна (ПИ 30572.501.494), като се обособява нов УПИ II-494  с отреждане „За жилищно строителство” и в него се ситуира свободно стоящо застрояване, при показатели за Жилищна устройствена зона с малка височина (Жм), съгласно предложението за изменение на ПРЗ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

27

27

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 07 октомври 2021 - 14:54:24