Р Е Ш Е Н И Е №187 ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Говедаре, с. Сбор и с. Паталеница, община Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

187

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Говедаре, с. Сбор и с. Паталеница, община Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Говедаре, с. Сбор и с. Паталеница, общ. Пазарджик, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.2418 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, четири, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.08.2021 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, п.к. 4411, ул. «Христо Ботев» 9, с площ 1678 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 00254.501.556; 00254.501.385, номер по предходен план: 385, квартал: 6, парцел: V, съседи: 00254.501.512, 00254.501.389, 00254.501.2419, 00254.501.556, 00254.501.521, 00254.501.387, 00254.501.479, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6067/02.08.2021 г., с начална тръжна цена 11 823 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 7 540,10 лева).
  2. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.2419 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, четири, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.08.2021 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, п.к. 4411, ул. «Христо Ботев» 9, с площ 1611 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 00254.501.385, номер по предходен план: 385, квартал: 6, парцел: VI, съседи: 00254.501.389, 00254.501.614, 00254.501.613, 00254.501.606, 00254.501.556, 00254.501.392, 00254.501.2418, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6068/02.08.2021 г., с начална тръжна цена 11 351 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 7 239,00 лева).
  3. Поземлен имот с идентификатор 06149.501.142 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, п.к. 4412, ул. «25-та», с площ 502 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 78а, парцел: IV, съседи: 06149.501.145, 06149.501.143, 06149.501.701, 06149.501.136, 06149.501.147, 06149.501.146, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6026/16.06.2021 г., с начална тръжна цена 3 596 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 357,00 лева).
  4. Поземлен имот с идентификатор 06149.501.143 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, п.к. 4412, ул. «25-та», с площ 509 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 78а, парцел: V, съседи: 06149.501.144, 06149.501.140, 06149.501.701, 06149.501.142, 06149.501.146, 06149.501.145, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6028/16.06.2021 г., с начална тръжна цена 3 646 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 287,20 лева).
  5. Поземлен имот с идентификатор 06149.501.144 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.07.2021 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, п.к. 4412, ул. «25-та», с площ 482 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 78а, парцел: VII, съседи: 06149.501.679, 06149.501.140, 06149.501.143, 06149.501.145, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6040/07.07.2021 г., с начална тръжна цена 3 384 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 165,90 лева).
  6. Поземлен имот с идентификатор 06149.501.145 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, п.к. 4412, ул. «25-та», с площ 493 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 78а, парцел: VIII, съседи: 06149.501.144, 06149.501.140, 06149.501.679, 06149.501.143, 06149.501.142, 06149.501.146, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6025/16.06.2021 г., с начална тръжна цена 3 461 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 215,30 лева).
  7. Поземлен имот с идентификатор 06149.501.146 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, п.к. 4412, ул. «25-та», с площ 510 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 78а, парцел: IX, съседи: 06149.501.145, 06149.501.143, 06149.501.679, 06149.501.142, 06149.501.136, 06149.501.147, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6027/16.06.2021 г., с начална тръжна цена 3 580 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 291,70 лева).
  8. Поземлен имот с идентификатор 15271.501.2236 (едно, пет, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, две, две, три, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-275/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.08.2021 г., адрес на поземления имот: с. Говедаре, п.к. 4453, ул. «Двадесет и осма», с площ 488 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 15271.501.554, номер по предходен план: 554, квартал: 2, парцел: XI, съседи: 15271.501.26, 15271.501.24, 15271.501.2235, 15271.501.583, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 15271.501.2236.1: застроена площ 95 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 2. Сграда 15271.501.2236.2: застроена площ 23 кв.м., брой етажи 1, предназначение: , друг вид сграда за обитаване, актуван с акт за частна общинска собственост № 6070/02.08.2021 г., с начална тръжна цена 3 392 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 754,30 лева).
  9. Поземлен имот с идентификатор 65468.501.359 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, пет, нула, едно, точка, три, пет, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-246/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.08.2021 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 900 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 243, квартал: 24, парцел: VII, съседи: 65468.501.358, 65468.501.378, 65468.501.218, 65468.501.419, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6057/16.07.2021 г., с начална тръжна цена 5 431 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 257,20 лева).
  10. Поземлен имот с идентификатор 55556.18.4 (пет, пет, пет, пет, шест точка, едно, осем, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-51/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 23.09.2020 г., адрес на поземления имот: с. Паталеница, с площ 7612 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000579, съседи: 55556.18.2, 55556.18.1, 55556.18.9, 55556.18.5, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5804/02.09.2020 г., с начална тръжна цена 15 000 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 14 615,00 лева).

           ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

28

5

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Изтегли оригинала >>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
четвъртък 07 октомври 2021 - 13:05:12