Р Е Ш Е Н И Е №206 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 Kv от съществуващ ЖР стълб в ПИ с идентификатор 20362.131.1 до ПИ с идентификатор 20362.130.41, съставляващ УПИ V-8,

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

206

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 Kv от съществуващ ЖР стълб в ПИ с идентификатор 20362.131.1 до ПИ с идентификатор 20362.130.41, съставляващ УПИ V-8, За жилищно строителство в  местност Ливадите по КККР на землище с. Дебръщица, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено искане вх. №УТ-3126/23.08.2021 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 Kv от съществуващ ЖР стълб в ПИ с идентификатор 20362.131.1 до ПИ с идентификатор 20362.130.41, съставляващ УПИ V-8, За жилищно строителство в  м. Ливадите по КККР на землище с. Дебръщица, общ. Пазарджик, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 Kv от съществуващ ЖР стълб в ПИ с идентификатор 20362.131.1 до ПИ с идентификатор 20362.130.41, съставляващ УПИ V-8, За жилищно строителство в  м. Ливадите по КККР на землище с. Дебръщица, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето да започне от съществуващ ЖР стълб, находящ се в ПИ с идентификатор 20362.131.1 посока запад, като пресича ПИ с идентификатор 20362.131.399 /НТП – За местен път/ и продължава на юг, установявайки се в ПИ с идентификатор 20362.130.21 /НТП – За второстепенна улица/ до достигане на имота, предвиден за захранване, ПИ с идентификатор 20362.130.41, съставляващ УПИ V-8, За жилищно строителство в  м. Ливадите по КККР на землище с. Дебръщица, общ. Пазарджик.

Дължината на проектното трасе е около 70 м. Засегнатата площ е около 0.142 дка, от които 0,034 дка засягат имоти, Общинска публична собственост, а 0,108 дка – частна собственост.

 ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

28

0

0

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 07 октомври 2021 - 14:30:15