Р Е Ш Е Н И Е №217 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия СН от ЖР стълб в ПИ с идентификатор 48444.11.1, м. Грахорлива дъмга по КККР на землище с. Мирянци,

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

217

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия СН от ЖР стълб в ПИ с идентификатор 48444.11.1, м. Грахорлива дъмга по КККР на землище с. Мирянци, общ. Пазарджик до ПИ с идентификатор 55155.24.108 и 55155.24.67, м. Баждар дъмга по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия СН от ЖР стълб в ПИ с идентификатор 48444.11.1, м. Грахорлива дъмга по КККР на землище с. Мирянци, общ. Пазарджик до ПИ с идентификатор 55155.24.108 и 55155.24.67, м. Баждар дъмга по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 Проектното трасе започва от съществуващ ЖР стълб, находящ се в ПИ с идентификатор 48444.11.1, след което се насочва на изток, като пресича последователно ПИ с идентификатор 4844.11.29 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ с идентификатор 48444.11.32 – НТП напоителен канал, ПИ с идентификатор 48444.11.44 – НТП местен път и землищната граница между село Мирянци и гр. Пазарджик. След това трасето на кабелната линия навлиза в ПИ с идентификатор55155.24.96 – НТП местен път, където променя посоката си на югоизток и след около 88 м се отклонява за захранването на ПИ с идентификатор 55155.24.108, а другото отклонение продължава в същата посока до достигане границата на ПИ с идентификатор 55155.24.67.

Дължината на проектното трасе е около 233 м – общинска собственост, а засегнатата площ е около 0,397 дка – общинска собственост.

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

29

0

0

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 07 октомври 2021 - 15:11:18