Дневен ред на постоянните комисии

Основните материали могат да се намерят в секция ДНЕВЕН РЕД Проект на дневен ред за редовна сесия на 28 март 2024 г.

Допълнителните материали са маркирани в синьо в дневните редове на отделните комисии

       

Постоянна комисия «Екология, селско, горско и водно стопанство»

ДНЕВЕН РЕД

М А Т Е Р И А Л И
за разглеждане в
Постоянна комисия “Екология, селско, горско, водно стопанство и туризъм” на редовно заседание на 27.03.2024 г. от 15:30 часа в 1302 зала, етаж 13


1. Вх.№264/18.03.2024 г. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

2. Вх.№285/20.03.2024 г. Предсрочно прекратяване на Договор за концесия върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №000054 по КВС на с. Овчеполци, Община Пазарджик, с начин на трайно ползване „водоем”, с площ 12,591 дка.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

3. Вх.№283/20.03.2024 г. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик през 2024 г. и даване съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

4. Вх.№274/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Е“ на БКТП „Квартал 22“ до ново ЕТ, монтирано пред имот с идентификатор 55155.12.186, местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

5. Вх.№277/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Г“ на БКТП „Бахче пара“ до ново ЕТ, монтирано пред имот с идентификатор 55155.9.353, местност Бахче пара по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

6. Вх.№270/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на въздушна линия 1 kV от съществуващ СБ стълб № 12/4, свързан с извод Б на МТП „Герена“ до нов СБ стълб, монтирано пред имот с идентификатор 32010.36.307, местност Цигански герен по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

7. Вх.№273/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външна връзка за ФЕЦ в ПИ 20362.71.673, местност Дуварски път по КККР на с. Дебръщица, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

8. Вх.№276/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до УПИ в ПИ 55155.20.167-182 в местност Якуба по КККР на землище гр. Пазарджик
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

9. Вх.№271/20.03.2024 г. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 32010.33.132, съставляващ УПИ I-90, тържище за непреработена селскостопанска продукция в местност Бръждовица, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

10. Вх.№252/13.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.9.12 местност Бахче пара, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

11. Вх.№253/13.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.10.39 местност Татар Екин, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

12. Вх.№275/20.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.21.129 местност Малък Якуб, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

13. Вх.№272/20.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ в обхват част от УПИ III-за озеленяване и спорт в кв. 415г, част от улица с о.т. о.т. 5634-5590 и УПИ V-за озеленяване и УПИ IV-1303, за обществено обслужване в кв. 415д по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

14. Вх.№250/13.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатори 55155.6.58 и 55155.6.59 в местност Кипира, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

15. Вх.№254/13.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 15271.15.5 в местност Горна лъка, по КККР на землище с. Говедаре.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

16. Вх.№251/13.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 32010.39.13 в местност Пашовица, по КККР на землище с. Ивайло.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

17. Вх.№286/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на план-схема на техническа инфраструктура към регулационния план на село Ляхово за трасе на кабелна линия 1 kV за присъединяване на инсталация за производство на ел. енергия от ВЕИ в УПИ VІІІ-365, 366 в кв. 46 по плана на с. Ляхово – поземлен имот с идентификатор 44879.501.369.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

18. Вх.№258/14.03.2024 г. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.20203 г. – 31.12.2023 г.

19. Вх.№287/21.03.2024 г. Информация относно изпълнени мерки, заложени в оперативен план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик и Програма за качеството на атмосферния въздух 2021-2027 г.

20. Вх.№236/07.03.2024 г. Концесионен договор №849/28.11.2022 г. за Концесия за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

         

 

ПК “Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика”

ДНЕВЕН РЕД

За заседание на ПК ПК “Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика” към Общински съвет – Пазарджик, което ще се проведе на 25.03.2024 г., от 16.30 часа, в сградата на Община Пазарджик, етаж 13

1.№279/20.03.2024 г. Даване на съгласие за допълнително целево финансиране на СНЦ „Хебър 1918”, представлявано от Владимир Гаджев – председател на У и одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства, задълженията и отговорностите на спортния клуб и Общината.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

2.№268/20.03.2024 г. Приемане на решение за изменение на концесионен договор №410/22.04.2009 г. и сключване на допълнително споразумение към договора.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

3.№269/20.03.2024 г. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Областна дирекция на МВР – Пазарджик, на част от недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №15, ет. 11.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

4.№290/21.03.2024 г. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Сдружение „ПАРТНЬОРИ - ДИТ”, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 12, ет. 4, ап. 36 върху недвижим имот – частна общинска собственост.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

5.№259/15.03.2024 г. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2024 година.
Докладва д-р Весела Тодорова – директор на дирекция ОК

6.№264/18.03.2024 г. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7.№281/20.03.2024 г. Кандидатстване на Община Пазарджик с предложение за изпълнение на инвестиция „Енергоефективна реконструкция и модернизация на системите за улично осветление в 14 населени места в община Пазарджик” по Процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиция „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Докладва инж. Георги Дундаров – Директор на дирекция СТОС

8.№285/20.03.2024 г. Предсрочно прекратяване на Договор за концесия върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №000054 по КВС на с. Овчеполци, Община Пазарджик, с начин на трайно ползване „водоем”, с площ 12,591 дка.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

9.№282/20.03.2024 г. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Братаница, Мало Конаре, Огняново, Сарая и Юнаците.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10.№280/20.03.2024 г. Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55556.502.1599 по КККР на с. Паталеница, участващ в УПИ ІІ-649 и УПИ ІІІ-649 в кв. 42 по плана на селото.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11.№258/14.03.2024 г. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.20203 г. – 31.12.2023 г.

12.№278/20.03.2024 г. Анализ за дейността на социалната услуга „Домашен социален патронаж”.

13.№287/21.03.2024 г. Информация относно изпълнени мерки, заложени в оперативен план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик и Програма за качеството на атмосферния въздух 2021-2027 г.

14.№212/26.02.2024 г. Годишен доклад за дейността на Отдел „ Вътрешен одит” в Община Пазарджик за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

       

ПК „Обществен ред, сигурност, безопасност на движението, транспорт, комуникации и иновации”

ДНЕВЕН РЕД


МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

На заседание на ПК „Обществен ред, сигурност, безопасност на движението, транспорт, комуникации и иновации” към Общински съвет – Пазарджик, което ще се проведе на 25.03.2024 г. , от 15.30 часа, в сградата на Община Пазарджик, етаж 13.

1.№255/13.03.2024 г. Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, мандат 2024-2028 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив.
Докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик.

2.№256/13.03.2024 г. Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик, мандат 2024-2028 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Пазарджик.
Докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик.

3.№229/01.03.2024 г. Заявление от Адриан Христов Ненчев

4.№258/14.03.2024 г. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.20203 г. – 31.12.2023 г.

5.№287/21.03.2024 г. Информация относно изпълнени мерки, заложени в оперативен план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик и Програма за качеството на атмосферния въздух 2021-2027 г.

       

Постоянна комисия “Култура”

ДНЕВЕН РЕД

М А Т Е Р И А Л И

за разглеждане в Постоянна комисия “Култура” на редовно заседание на 21.03.2024 г. от 15:30 часа в 1309 зала, в сградата на Община Пазарджик

1.Вх.№261/18.03.2024 г. Създаване на временна комисия по чл. 6 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик.

Докладва г-н Найден Шопов – Председател на Общински съвет - Пазарджик

 2.Вх.№218/28.02.2024 г. Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Докладва г-н Николай Пъндезов – общински съветник

 3.Вх.№259/15.03.2024 г. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2024 година.

Докладва д-р Весела Тодорова – директор на дирекция „Образование и култура”

 4.Вх.№258/14.03.2024 г. Отчет за управление и разпореждане с общинската собственост за 2023 година.

        

Постоянна комисия “Законност”

ДНЕВЕН РЕД

За заседание на ПК „Законност” към Общински съвет – Пазарджик, на 27.03.2024 г., от 16.30 часа, в сградата на Община Пазарджик, етаж 13

 
1.№261/18.03.2024 г. Създаване на Временна комисия по чл. 6 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов – председател на ОбС

2.№255/13.03.2024 г. Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, мандат 2024-2028 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив.
Докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик.

3.№256/13.03.2024 г. Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик, мандат 2024-2028 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Пазарджик.
Докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик.

4.№279/20.03.2024 г. Даване на съгласие за допълнително целево финансиране на СНЦ „Хебър 1918”, представлявано от Владимир Гаджев – председател на У и одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства, задълженията и отговорностите на спортния клуб и Общината.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

5.№268/20.03.2024 г. Приемане на решение за изменение на концесионен договор №410/22.04.2009 г. и сключване на допълнително споразумение към договора.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

6.№213/26.03.2024 г. Определяне на Общински жилищен фонд по брой и групи за 2024 година.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

7.№269/20.03.2024 г. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Областна дирекция на МВР – Пазарджик, на част от недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №15, ет. 11.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

8.№290/21.03.2024 г. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Сдружение „ПАРТНЬОРИ - ДИТ”, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 12, ет. 4, ап. 36 върху недвижим имот – частна общинска собственост.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

9.№259/15.03.2024 г. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2024 година.
Докладва д-р Весела Тодорова – директор на дирекция ОК

10.№264/18.03.2024 г. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

11.№281/20.03.2024 г. Кандидатстване на Община Пазарджик с предложение за изпълнение на инвестиция „Енергоефективна реконструкция и модернизация на системите за улично осветление в 14 населени места в община Пазарджик” по Процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиция „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Докладва инж. Георги Дундаров – Директор на дирекция СТОС

12.№285/20.03.2024 г. Предсрочно прекратяване на Договор за концесия върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №000054 по КВС на с. Овчеполци, Община Пазарджик, с начин на трайно ползване „водоем”, с площ 12,591 дка.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13.№282/20.03.2024 г. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Братаница, Мало Конаре, Огняново, Сарая и Юнаците.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14.№280/20.03.2024 г. Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55556.502.1599 по КККР на с. Паталеница, участващ в УПИ ІІ-649 и УПИ ІІІ-649 в кв. 42 по плана на селото.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15.№132/08.02.2024 г. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик през 2024 г. и даване съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16.№274/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Е“ на БКТП „Квартал 22“ до ново ЕТ, монтирано пред имот с идентификатор 55155.12.186, местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

17.№277/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Г“ на БКТП „Бахче пара“ до ново ЕТ, монтирано пред имот с идентификатор 55155.9.353, местност Бахче пара по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

18.№270/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на въздушна линия 1 kV от съществуващ СБ стълб № 12/4, свързан с извод Б на МТП „Герена“ до нов СБ стълб, монтирано пред имот с идентификатор 32010.36.307, местност Цигански герен по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

19.№273/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външна връзка за ФЕЦ в ПИ 20362.71.673, местност Дуварски път по КККР на с. Дебръщица, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

20.№276/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до УПИ в ПИ 55155.20.167-182 в местност Якуба по КККР на землище гр. Пазарджик
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

21.№271/20.03.2024 г. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 32010.33.132, съставляващ УПИ I-90, тържище за непреработена селскостопанска продукция в местност Бръждовица, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

22.№252/13.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.9.12 местност Бахче пара, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

23.№253/13.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.10.39 местност Татар Екин, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

24.№275/20.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.21.129 местност Малък Якуб, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

25.№272/20.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ в обхват част от УПИ III-за озеленяване и спорт в кв. 415г, част от улица с о.т. о.т. 5634-5590 и УПИ V-за озеленяване и УПИ IV-1303, за обществено обслужване в кв. 415д по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

26.№250/13.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатори 55155.6.58 и 55155.6.59 в местност Кипира, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

27.№254/13.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 15271.15.5 в местност Горна лъка, по КККР на землище с. Говедаре.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

28.№251/13.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 32010.39.13 в местност Пашовица, по КККР на землище с. Ивайло.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

29.№286/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на план-схема на техническа инфраструктура към регулационния план на село Ляхово за трасе на кабелна линия 1 kV за присъединяване на инсталация за производство на ел. енергия от ВЕИ в УПИ VІІІ-365, 366 в кв. 46 по плана на с. Ляхово – поземлен имот с идентификатор 44879.501.369.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

30.№258/14.03.2024 г. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.20203 г. – 31.12.2023 г.

31.№278/20.03.2024 г. Анализ за дейността на социалната услуга „Домашен социален патронаж”.

32.№287/21.03.2024 г. Информация относно изпълнени мерки, заложени в оперативен план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик и Програма за качеството на атмосферния въздух 2021-2027 г.

         

Постоянна комисия“Образование, вероизповедания, демографска политика, деца и спорт”

ДНЕВЕН РЕД

   

Постоянна комисия “Регионално развитие - устройство на територията, общинска собственост и инфраструктура”

ДНЕВЕН РЕД

М А Т Е Р И А Л И

За разглеждане в Постоянна комисия “Регионално развитие – Устройство на територията, общинска собственост и инфраструктура” на редовно заседание на 26.03.2024 г. от 16:30 часа в 1302 зала, ет.13


1. Вх.№213/26.02.2024 г. Определяне на Общински жилищен фонд по брой и групи за 2024 година.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

2. Вх.№269/20.03.2024 г. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Областна дирекция на МВР – Пазарджик, на част от недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №15, ет. 11.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

3. Вх.№290/21.03.2024 г. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Сдружение „ПАРТНЬОРИ - ДИТ”, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 12, върху недвижим имот – частна общинска собственост.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

4. Вх.№281/20.03.2024 г. Кандидатстване на Община Пазарджик с предложение за изпълнение на инвестиция „Енергоефективна реконструкция и модернизация на системите за улично осветление в 14 населени места в община Пазарджик” по Процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиция „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Докладва инж. Георги Дундаров – Директор на дирекция СТОС

5. Вх.№268/20.03.2024 г. Приемане на решение за изменение на концесионен договор №410/22.04.2009 г. и сключване на допълнително споразумение към договора.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

6. Вх.№285/20.03.2024 г. Предсрочно прекратяване на Договор за концесия върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №000054 по КВС на с. Овчеполци, Община Пазарджик, с начин на трайно ползване „водоем”, с площ 12,591 дка.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

7. Вх.№282/20.03.2024 г. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Братаница, Мало Конаре, Огняново, Сарая и Юнаците.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

8. Вх.№280/20.03.2024 г. Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55556.502.1599 по КККР на с. Паталеница, участващ в УПИ ІІ-649 и УПИ ІІІ-649 в кв. 42 по плана на селото.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

9. Вх.№283/20.03.2024 г. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик през 2024 г. и даване съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10. Вх.№274/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Е“ на БКТП „Квартал 22“ до ново ЕТ, монтирано пред имот с идентификатор 55155.12.186, местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

11. Вх.№277/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Г“ на БКТП „Бахче пара“ до ново ЕТ, монтирано пред имот с идентификатор 55155.9.353, местност Бахче пара по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

12. Вх.№270/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на въздушна линия 1 kV от съществуващ СБ стълб № 12/4, свързан с извод Б на МТП „Герена“ до нов СБ стълб, монтирано пред имот с идентификатор 32010.36.307, местност Цигански герен по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

13. Вх.№273/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външна връзка за ФЕЦ в ПИ 20362.71.673, местност Дуварски път по КККР на с. Дебръщица, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

14. Вх.№276/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до УПИ в ПИ 55155.20.167-182 в местност Якуба по КККР на землище гр. Пазарджик
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

15. Вх.№271/20.03.2024 г. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 32010.33.132, съставляващ УПИ I-90, тържище за непреработена селскостопанска продукция в местност Бръждовица, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

16. Вх.№252/13.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.9.12 местност Бахче пара, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

17. Вх.№253/13.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.10.39 местност Татар Екин, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

18. Вх.№275/20.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.21.129 местност Малък Якуб, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

19. Вх.№272/20.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ в обхват част от УПИ III-за озеленяване и спорт в кв. 415г, част от улица с о.т. о.т. 5634-5590 и УПИ V-за озеленяване и УПИ IV-1303, за обществено обслужване в кв. 415д по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

20. Вх.№250/13.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатори 55155.6.58 и 55155.6.59 в местност Кипира, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

21. Вх.№254/13.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 15271.15.5 в местност Горна лъка, по КККР на землище с. Говедаре.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

22. Вх.№251/13.03.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 32010.39.13 в местност Пашовица, по КККР на землище с. Ивайло.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

23. Вх.№286/20.03.2024 г. Разрешаване изработването на план-схема на техническа инфраструктура към регулационния план на село Ляхово за трасе на кабелна линия 1 kV за присъединяване на инсталация за производство на ел. енергия от ВЕИ в УПИ VІІІ-365, 366 в кв. 46 по плана на с. Ляхово – поземлен имот с идентификатор 44879.501.369.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

24. Вх.№258/14.03.2024 г. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.20203 г. – 31.12.2023 г.

25. Вх.№287/21.03.2024 г. Информация относно изпълнени мерки, заложени в оперативен план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик и Програма за качеството на атмосферния въздух 2021-2027 г.

26. Вх.№237/07.03.2024 г. Концесионен договор №849/28.11.2022 г. за Концесия за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

              

Постоянна комисия “Здравеопазване и социални дейности”

ДНЕВЕН РЕД

МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

За заседание на ПК “Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет – Пазарджик, което ще се проведе на 21.03.2024 г. в сградата на Община Пазарджик, етаж 13

         1.№218/28.02.2024 г. Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

         Докладва: г-н Николай Пъндезов – общински съветник

         2.№258/14.03.2024 г. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

        

Постоянна комисия “Жалби, сигнали и предложения на граждани” към Общински съвет – Пазарджик

 

 

сряда 07 февруари 2024 - 08:57:23