Р Е Ш Е Н И Е №194 ОТНОСНО: Сключване на споразумение между Община Пазарджик и Медицински университет – Пловдив за провеждане на практическо /клинично/ обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи”, специалност „Медицинска сестра

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

194

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

 

ОТНОСНО: Сключване на споразумение между Община Пазарджик и Медицински университет – Пловдив за провеждане на практическо /клинично/ обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи”, специалност „Медицинска сестра”.

 Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. Организирането и провеждане на изнесено обучение на медицински сестри от Медицински Университет – Пловдив в гр. Пазарджик ще допринесе за удовлетворяване на потребностите на здравните заведения от  такива кадри.

Поради горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания, Общинският съвет

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява споразумение между Община Пазарджик и Медицински университет – Пловдив за провеждане на практическо /клинично/ обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи”, специалност „Медицинска сестра”, ведно с приложение № 1.
  2. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да подпише предложеното споразумение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0


Изтегли оригинала >>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
четвъртък 07 октомври 2021 - 13:45:23