Р Е Ш Е Н И Е №200 ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 06149.45.9, в местност Млечока по КККР на с. Братаница.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

200

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 06149.45.9, в местност Млечока по КККР на с. Братаница.

 Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 109, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 67а от ППЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява задание за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 06149.45.9, в местността Млечока по КККР на землище с. Братаница.

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 06149.45.9, в местността Млечока по КККР на землище с. Братаница, с оглед присъединяване на части от същия към съседните ПИ 06149.45.30, за който е отреден УПИ I-1, за градински център и офис и ПИ 06149.45.21, за който е отреден УПИ II-1, техническа инфраструктура и обособяването съответно нови УПИ I-26,30, за градински център и офис и УПИ II-19,21, за техническа инфраструктура, като регулационните линии по границите с ПИ 06149.45.14 (селскостопански път) и ПИ 06149.45.12 (селскостопански път), се разполагат на 2,00 метра навътре в имота, за бъдещо разширение на обслужващите пътища и с плана за застрояване се ситуира свободно стоящо застрояване, при показатели за Предимно производствена устройствена зона, съгласно означенията на предложението за ПУП-ПРЗ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

29

0

0

Изтегли оригинала >>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 07 октомври 2021 - 14:12:34