Постоянни комисии

 

ПК „Законност”

 

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

председател

Златко Митрев

председател

Георги Георгиев

зам.-предс.

Чавдар Чавдаров

зам.-предс.

Борис Димитров

 

Иван Димитров

 

Ренета Камберова

 

Тодор Тодоров

 

Таня Димитрова

 

Арлин Антонов

 

Александър Иванов

 

Лиляна Мърхова

 

Велина Георгиева

 

Малина Златева

 

Йордана Темнилова

 

Евтим Янев

 

Лазар Попов

 

Димитър Петков

 

Бойка Маринска

 

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

 

ПК „Местно самоупр., обществен  ред и сигурност и безопасност на движението”

председател

Тодор Тодоров

председател

Арлин Антонов

зам.-предс.

Лилия Георгиева

зам.-предс.

Димитър Петков

 

Евгени Абаджиев

 

Георги Коприщенов

 

Румен Димитров

 

Антон Николов

 

Мари Кемчев

 

Иван Панайотов

 

Георги Коприщенов

 

Кирил Андонов

 

Евтим Янев

 

Благо Солов

 

Руди Синапов

 

 

 

Атанас Шопов

 

 

 

ПК „Устр. на територията и общ. собственост, транспорт и комуникации”

 

ПК „Здравеопазване,  социална политика и дейности”

председател

Румен Димитров

председател

Александър Шопов

зам.-предс.

Илиян Вулянов

зам.-предс.

Руди Синапов

 

Александър Иванов

 

Венелина Георгиева

 

Христо Бързев

 

Сашо Ангелов

 

Мари Кемчев

 

Васил Янков

 

Ангел Минков

 

Гинче Караминова

 

Найден Шопов

 

Илиян Вулянов

 

Благо Солов

 

Йордана Темнилова

 

Атанас Шопов

 

Кирил Андонов

 

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

 

ПК „Култура”

председател

Евгени Абаджиев

председател

Таня Димитрова

зам.-предс.

Стоян Траянов

зам.-предс.

Гинче Караминова

 

Антон Николов

 

Николай Ангелов

 

Сашо Ангелов

 

Борис Димитров

 

Найден Шопов

 

Ренета Камберова

 

Лазар Попов

 

Христо Бързев

 

Лилия Георгиева

 

Велина Георгиева

 

ПК по ЗПКОНПИ

 

ПК  „Жалби, сигнали и предл. на граждани”

председател

Иван Димитров

председател

Венелина Георгиева

зам.-предс.

Малина Златева

зам.-предс.

Ангел Минков

 

Златко Митрев

 

Васил Янков

 

Георги Георгиев

 

Лиляна Мърхова

 

Александър Шопов

 

Иван Панайотов

 

Чавдар Чавдаров

 

Стоян Траянов

 

Николай Ангелов

 

Бойка Маринска

 

вторник 28 април 2020 - 13:48:42