Р Е Ш Е Н И Е №208 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на изменение на план за регулация за УПИ III, За озеленяване, УПИ IV-1337 и УПИ V-1337 в кв. 410в на гр. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

208

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на изменение на план за регулация за УПИ III, За озеленяване, УПИ IV-1337 и УПИ V-1337 в кв. 410в на гр. Пазарджик.

 Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за изменение на плана за регулация ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения, тъй като обхваща част от кв. 410в, в която има съществуващо незавършено строителство, разположено върху три УПИ, което налага обединяването им, при запазване на устройствената зона от действащия план, Жилищна зона с комплексно застрояване. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с ал. 1, т. 2 от ЗУТ.

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП - Изменение на ПР, за УПИ III, За озеленяване, УПИ IV-1337 и УПИ V-1337 в кв. 410в на гр. Пазарджик.

Разрешава изработването на ПУП - Изменение на ПР, за УПИ III, За озеленяване, УПИ IV-1337 и УПИ V-1337 (част от поземлен имот с идентификатор 55155.503.1337 по КККР на гр. Пазарджик), в кв. 410в по плана на гр. Пазарджик, с оглед обособяване на два нови УПИ, съответно УПИ III-1337, Жилищно строителство, търговия, услуги и озеленяване, за съществуващото на място незавършено строителство и УПИ IV-ТП, при показатели за устройствена зона Жилищна с комплексно застрояване, съгласно предложението за изменение на ПР.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

26

26

0

0

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 07 октомври 2021 - 14:39:45