Р Е Ш Е Н И Е №218 ОТНОСНО: Вземане на решение за произвеждане на местен референдум

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

218

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Вземане на решение за произвеждане на местен референдум.

 Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди становището на Кмета на Община Пазарджик и предложения проект за решение,  на основание чл. 30, ал. 2-6 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 21, ал. 1, т. 20, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. ОДОБРЯВА предложението за произвеждане на местен референдум в кметство Синитово, община Пазарджик, с въпросите, по които трябва да се проведе гласуването, както следва:

 

1.1. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изменение и разширение на „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци““ да бъде реализирано в землището на с. Синитово?

1.2. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово?

 

  1. ОПРЕДЕЛЯ дата за произвеждане на референдума 21.11.2021 г. /неделя/.

 

  1. УТВЪРЖДАВА образците от книжата за провеждане на местния референдум съгласно Приложения № 1-4, неразделна част от становището и решението.

 

  1. ОДОБРЯВА разходите за организирането и финансирането на местния референдум, които да се осигурят от общинския бюджет, съгласно План-сметка - Приложение № 5, неразделна част от становището и решението.

 

  1. Възлага на Кмета на Общината и общинската администрация да осъществят организационно-техническата подготовка на местния референдум.

   

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикчетвъртък 07 октомври 2021 - 15:14:09