Р Е Ш Е Н И Е №184 ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти в пакет, частна общинска собственост, находящи се в с. Априлци и с. Сбор

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

184

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти в пакет, частна общинска собственост, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване в пакет ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, §12, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от ЗР към ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, общ. Пазарджик, чрез публичен търг с тайно наддаване в пакет, съдържащ 16 броя имоти с обща площ 446 686 кв. м, за изграждане на енергийни обекти по смисъла на §1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, както следва:

         

          Поземлен имот с идентификатор 00571.8.5 (нула, нула, пет, седем, едно, точка, осем, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Априлци, местност ГУДЖИ ДЪБ, с площ 38253 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназанчение, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000362, съседи: 00571.8.4, 00571.8.3, 00571.8.7, 00571.11.52, 00571.8.6, 00571.12.1, 00571.10.12, 00571.9.7, 00571.9.6, 00571.9.4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5037/06.03.2018 г., с пазарна цена на имота 58 879 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 50494,00 лева);

          Поземлен имот с идентификатор 65468.102.1 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, две, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност КАПАНИЩАТА, с площ 4003 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 102001, съседи: 65468.103.18, 65468.102.3, 65468.102.2, 65468.102.38, актуван с акт за частна общинска собственост № 5586/20.11.2019 г., с пазарна цена на имота 3029 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 2 322 лева и цена на дървесината на корен – 707 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 112,08 лева);

          Поземлен имот с идентификатор 65468.103.11 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, три, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност КАПАНИЩАТА, с площ 10389 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 103011, съседи: 65468.103.13, 65468.103.10, 65468.103.16, 65468.103.9, 65468.103.12, актуван с акт за частна общинска собственост № 5587/20.11.2019 г., с пазарна цена на имота 6 335 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 327,25 лева);

          Поземлен имот с идентификатор 65468.104.3 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЕЛЕНКА, с площ 4717 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104003, съседи: 65468.104.22, 65468.104.4, 65468.102.38, 65468.104.2, актуван с акт за частна общинска собственост № 5594/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 3 739 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 2 513 лева и цена на дървесината на корен – 1 225 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 624,06 лева);

          Поземлен имот с идентификатор 65468.104.4 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЕЛЕНКА, с площ 2132 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104004, съседи: 65468.104.22, 65468.104.5, 65468.102.38, 65468.104.3, актуван с акт за частна общинска собственост № 5595/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 1136 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 103,62 лева);

          Поземлен имот с идентификатор 65468.104.5 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЕЛЕНКА, с площ 12608 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104005, съседи: 65468.104.22, 65468.102.38, 65468.104.4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5596/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 10 376 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 7 091 лева и цена на дървесината на корен – 3 285 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1668,04 лева);

          Поземлен имот с идентификатор 65468.104.11 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЕЛЕНКА, с площ 8471 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104011, съседи: 65468.104.18, 65468.104.19, 65468.104.20, 65468.104.12, 65468.104.22, 65468.104.10, актуван с акт за частна общинска собственост № 5597/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 5 266 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 617,54 лева);

          Поземлен имот с идентификатор 65468.104.15 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЕЛЕНКА, с площ 4913 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104015, съседи: 65468.104.25, 65468.104.16, 65468.104.7, 65468.104.6, 65468.104.14, актуван с акт за частна общинска собственост № 5598/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 3 818 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 2 618 лева и цена на дървесината на корен – 1 200 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 649,99 лева);

          Поземлен имот с идентификатор 65468.104.18 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЕЛЕНКА, с площ 8638 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104018, съседи: 65468.104.17, 65468.104.24, 65468.104.19, 65468.104.11, 65468.104.10, 65468.104.9, 65468.104.16 актуван с акт за частна общинска собственост № 5599/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 4 602 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 419,81 лева);

          Поземлен имот с идентификатор 65468.104.19 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЕЛЕНКА, с площ 18010 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104019, съседи: 65468.104.24, 65468.104.20, 65468.104.11, 65468.104.10, 65468.104.18, актуван с акт за частна общинска собственост № 5600/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 14 465 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 10 129 лева и цена на дървесината на корен – 4 336 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2382,72 лева);

          Поземлен имот с идентификатор 65468.104.20 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЕЛЕНКА, с площ 6216 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104020, съседи: 65468.104.21, 65468.104.12, 65468.104.11, 65468.104.19, 65468.104.24, актуван с акт за частна общинска собственост № 5601/21.11.2019 г., с пазарна цена на имота 3 312 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 302,10 лева);

          Поземлен имот с идентификатор 65468.118.1 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, осем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ПАЛЕШНИКОВА КОРИЯ, с площ 107864 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 118001, съседи: 00571.2.7, 65468.118.3, 65468.118.19, 65468.118.6, 65468.119.7, 65468.116.11, 65468.116.7, 65468.116.10, 65468.116.8, актуван с акт за частна общинска собственост № 5583/18.11.2019 г., с пазарна цена на имота 74 752 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 62 578 лева и цена на дървесината на корен – 12 173 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 17473,97 лева);

          Поземлен имот с идентификатор 65468.118.14 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, осем, точка, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ПАЛЕШНИКОВА КОРИЯ, с площ 12940 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 118014, съседи: 65468.118.20, 00571.9.5, 00571.9.4, 00571.9.7, 65468.118.17, 65468.118.18, актуван с акт за частна общинска собственост № 6002/10.05.2021 г., с пазарна цена на имота 12 544 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 7 124 лева и цена на дървесината на корен – 5 419 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 454,19 лева);

          Поземлен имот с идентификатор 65468.119.5 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, девет, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ПАЛЕШНИКОВА КОРИЯ, с площ 124552 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 119005, съседи: 65468.119.4, 65468.119.7, 65468.119.2, 65468.121.11, 65468.119.6, 65468.103.15, 65468.119.3, 65468.116.10, 65468.117.11, актуван с акт за частна общинска собственост № 5584/20.11.2019 г., с пазарна цена на имота 76 271 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 73 735 лева и цена на дървесината на корен – 2 536 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 9079,84 лева);

          Поземлен имот с идентификатор 65468.120.2 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, две, нула, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЛАЗАРОВ КЕЛНИК, с площ 74127 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 120002, съседи: 65468.118.17, 65468.120.3, 65468.120.5, 65468.162.34, 65468.120.1, 65468.119.8, актуван с акт за частна общинска собственост № 5431/24.04.2019 г., с пазарна цена на имота 52 874 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 43 006 лева и цена на дървесината на корен – 9 869 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6538,00 лева);

          Поземлен имот с идентификатор 65468.120.4 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, две, нула, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ЛАЗАРОВ КЕЛНИК, с площ 8853 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 120004, съседи: 65468.118.17, 65468.163.27, 65468.120.3, 65468.120.5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5585/20.11.2019 г., с пазарна цена на имота 6 802 лева, (в т.ч. пазарна цена на имота – 4 874 лева и цена на дървесината на корен – 1 928 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 780,83 лева),

 

          с начална тръжна цена на пакета в размер на 338 199 лева.

 

ІІ. Към земите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ се предоставят от общинския поземлен фонд имоти равностойни на поземлени имоти с идентификатори 65468.102.1, 65468.103.11, 65468.104.3,  65468.104.4, 65468.104.5, 65468.104.11, 65468.104.15, 65468.104.18, 65468.104.19, 65468.104.20, 65468.118.1, 65468.118.14, 65468.119.5, 65468.120.2 и 65468.120.4 по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, по оценка изготвена от независим оценител по реда на Наредбата по чл. 36, ал. 2 от ЗСПЗЗ, а именно:

          Поземлен имот с идентификатор 10505.6.726 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, шест, точка, седем, две, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Величково, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, с площ 7328 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 4, предишен идентификатор: 10505.6.2, 10505.6.723, 10505.7.9901, номер по предходен план: 006002, съседи: 10505.502.647, 10505.6.724, 10505.6.533, 10505.6.725, 10505.105.180, 10505.106.538, 10505.6.722, 10505.502.732, 10505.502.874, 10505.502.645, 10505.502.883, актуван с акт за публична общинска собственост № 1510/10.05.2021 г.;

          Поземлен имот с идентификатор 10505.7.9910 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, седем, точка, девет, девет, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Величково, местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ, с площ 4758 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 4, предишен идентификатор: 10505.7.2, 10505.7.968, номер по предходен план: 007002, съседи: 10505.7.967, 10505.104.1, 10505.7.9909, 10505.7.9908, 10505.105.180, 10505.6.533, 10505.7.1, 10505.7.9903, актуван с акт за публична общинска собственост № 1511/10.05.2021 г.;

          Поземлен имот с идентификатор 10505.104.1 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, едно, нула, четири, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Величково, местност АГОВА КОРИЯ, с площ 35244 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 4, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 104001, съседи: 10505.104.555, 10505.7.9908, 10505.105.180, 10505.7.9907, 10505.7.9910, 10505.7.9917, актуван с акт за публична общинска собственост № 1512/10.05.2021 г.;

          Поземлен имот с идентификатор 10505.139.3 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, едно, три, девет, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Величково, местност ХАДЖЕЛИЙСКИ ТРЪНИ, с площ 3240 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 4, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 139003, съседи: 10505.139.614, 10505.139.2, 10505.139.209, 10505.139.890, актуван с акт за публична общинска собственост № 1513/10.05.2021 г.;

          Поземлен имот с идентификатор 10505.139.885 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, едно, три, девет, точка, осем, осем, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Величково, местност ХАДЖЕЛИЙСКИ ТРЪНИ, с площ 150 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000885, съседи: 10505.139.884, актуван с акт за частна общинска собственост № 5133/18.06.2018 г.;

          Поземлен имот с идентификатор 10505.75.2 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, седем, пет, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Величково, местност ГОРНА КОРИЯ, с площ 49973 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 9, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 075002, съседи: 10505.75.4, 10505.74.17, 10505.74.338, 10505.74.4, 10505.74.19, 10505.74.3, 10505.75.317, 10505.75.335, актуван с акт за публична общинска собственост № 1514/10.05.2021 г.;

          Поземлен имот с идентификатор 10505.75.3 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, седем, пет, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Величково, местност ГОРНА КОРИЯ, с площ 54595 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 9, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 075015, съседи: 10505.75.10, актуван с акт за публична общинска собственост № 1517/10.05.2021 г.;

          Поземлен имот с идентификатор 10505.75.4 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, седем, пет, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Величково, местност ГОРНА КОРИЯ, с площ 52710 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 9, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 075004, съседи: 10505.71.945, 10505.74.12, 10505.74.13, 10505.74.14, 10505.74.15, 10505.74.16, 10505.74.17, 10505.75.2, 10505.75.335, 10505.75.9, актуван с акт за частна общинска собственост № 6003/10.05.2021 г.;

          Поземлен имот с идентификатор 10505.75.6 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, седем, пет, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Величково, местност ГОРНА КОРИЯ, с площ 16625 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 9, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 075006, съседи: 10505.75.450, 10505.71.945, 10505.75.828, 10505.75.9, 10505.75.7, актуван с акт за частна общинска собственост № 6004/10.05.2021 г.;

          Поземлен имот с идентификатор 10505.75.9 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, седем, пет, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Величково, местност ГОРНА КОРИЯ, с площ 258790 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 9, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 075003, съседи: 10505.83.11, 10505.83.12, 10505.89.315, 10505.75.5, 10505.75.8, 10505.81.8, 10505.75.315, 10505.83.441, 10505.83.7, 10505.83.111, 10505.83.315, актуван с акт за публична общинска собственост № 1518/10.05.2021 г.;

          Поземлен имот с идентификатор 10505.75.11 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, седем, пет, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Величково, местност ГОРНА КОРИЯ, с площ 32783 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 9, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 075011, съседи: 10505.75.449, 10505.75.12, 10505.75.10, актуван с акт за публична общинска собственост № 1515/10.05.2021 г.;

          Поземлен имот с идентификатор 10505.75.15 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, седем, пет, точка, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Величково, местност ГОРНА КОРИЯ, с площ 5723 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 9, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 075011, съседи: 10505.75.449, 10505.75.12, 10505.75.10, актуван с акт за публична общинска собственост № 1516/10.05.2021 г.;

          Поземлен имот с идентификатор 10505.75.936 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, седем, пет, точка, девет, три, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Величково, местност ГОРНА КОРИЯ, с площ 19984 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята: 7, предишен идентификатор: 10505.75.14, номер по предходен план: 075014, съседи: 10505.75.527, 10505.501.861, 10505.501.850, 10505.8.10, 10505.8.4, 10505.75.12, 10505.75.13, актуван с акт за публична общинска собственост № 1519/10.05.2021 г.;

          Поземлен имот с идентификатор 14619.93.501 (едно, четири, шест, едно, девет, точка, девет, три, точка, пет, нула, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-149/01.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на каастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Гелеменово, местност КУРУ ИРИМ, с площ 573 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000501, съседи: 14619.77.634, 14619.93.338, актуван с акт за частна общинска собственост № 4932/30.10.2017 г.;

          Поземлен имот с идентификатор 78570.122.28 (седем, осем, пет, седем, нула, точка, едно, две, две, точка, две, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-244/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземления имот: с. Црънча, местност СТЪРЧИ КРАК, с площ 1380 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназанчение, категория на земята при неполивни условия: 6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000449, съседи: 78570.122.11, 78570.122.17, 78570.122.12, 78570.122.13, 78570.122.7, 78570.122.27, актуван с акт за частна общинска собственост № 5111/29.05.2018 г.

 

          ІІІ. Отменя частта от Решение № 59/28.03.2019 год., взето с Протокол № 3 на Общински съвет – Пазарджик, касаеща т. 1 за с. Априлци и частта от Решение  № 184/30.09.2020 год , взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик, касаеща т. 4 за с. Црънча.

 

          ІV. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване в пакет.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

28

5

1

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Изтегли оригинала >>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
 

четвъртък 07 октомври 2021 - 12:49:15