Р Е Ш Е Н И Е №190 ОТНОСНО: Удължаване на срока за погасяване на остатъка по главницата по кредит на Фонд ФЛАГ ЕАД

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

190

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

 

ОТНОСНО: Удължаване на срока за погасяване на остатъка по главницата по кредит на Фонд ФЛАГ ЕАД.

 Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15а от Закона за общинския дълг и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие Община Пазарджик да коригира Решение №104 от 27 юни 2019 год. за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит, предназначен за мостово финансиране, отпуснат от фонд ФЛАГ ЕАД за изпълнение и реализация на проект „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци от общините Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ в частта на срока за погасяване – краен срок за погасяване 25.09.2027 г., с с възможност за предсрочно погасяване изцяло или частично, без такса предсрочно погасяване.

ІІ. Възлага и делегира права на Кмета на Община Пазарджик да подготви Анекс към договор за кредит №1109 от 17.09.2019 г. и да го подаде в офиса на фонд ФЛАГ ЕАД, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. I.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

27

27

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Изтегли оригинала >>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
четвъртък 07 октомври 2021 - 13:17:50