Р Е Ш Е Н И Е №212 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор78570.1.11 в местност Чорбови градини в землището на с. Црънча

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

212

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор78570.1.11 в местност Чорбови градини в землището на с. Црънча.

 Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 109, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 78570.11.11 в местност Чорбови градини в землището на с. Црънча.

 

  1. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 78570.11.11 в местност Чорбови градини в землището на с. Црънча.

 Срокът за представяне на плана в Общината е една година, като е необходимо да се изработи съгласно условията в решение на ОЕСУТ.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

 

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик 

 

 

четвъртък 07 октомври 2021 - 14:57:40