Р Е Ш Е Н И Е №219 ОТНОСНО: Подписване на Споразумение за партньорство между Министерство на здравеопазването – бенефициент и Община Пазарджик – партньор на Министерството на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектно предложение, в

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

219

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

  

ОТНОСНО: Подписване на Споразумение за партньорство между Министерство на здравеопазването – бенефициент и Община Пазарджик – партньор на Министерството на здравеопазването в подготовката и изпълнението  на проектно предложение, в което да бъде включен проект за преустройство на част от съществуваща сграда, в която се помещава „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД, което проектно предложение се подготвя и ще бъде подадено по процедура BGlбRFOPOOl-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява предложения от Министерство на здравеопазването текст на Споразумение за партньорство.
  2. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да предприеме всички необходими действия по сключване и изпълнение на Споразумение за партньорство между Министерство на здравеопазването и Община Пазарджик за подготовка и изпълнение на проектно предложение, в което да бъде включен проект за преустройство на част от съществуваща сграда, в която се помещава „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД, което проектно предложение се подготвя и ще бъде подадено от Министерство на здравеопазването, като бенефициент по процедура BGlбRFOPOOl-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

29

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Изтегли оригинала >>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
четвъртък 07 октомври 2021 - 15:17:05