Р Е Ш Е Н И Е №199 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 46749.153.69 и 46749.153.27, в местността Хаджийски ливади по КККР на землище с. Мало Конаре.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

199

от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 46749.153.69 и 46749.153.27, в местността Хаджийски ливади по КККР на землище с. Мало Конаре.

 Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал.1, т.1, чл.124а, ал.1 и ал. 5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.17а, ал. 3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 46749.153.69 и 46749.153.27, в местността Хаджийски ливади по КККР на землище с. Мало Конаре.

 Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 46749.153.69 и 46749.153.27, в местността Хаджийски ливади по КККР на землище с. Мало Конаре, с оглед за имотите да се обособят съответно УПИ ІІІ-153.69 и УПИ ІІ-153.27, и двата с отреждане „За производствена и складова дейност“, като регулационните им линии по границите с ПИ 46749.153.76 (селскостопански път) и ПИ 46749.153.77 (селскостопански път), се разполагат на 2,00 метра навътре в имотите, за бъдещо разширение на обслужващите пътища.

С Плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване, отговарящо на изискванията на Предимно производствена устройствена зона (Пп), съгласно означенията на проекта-предложение за ПУП-ПРЗ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

28

0

0

Изтегли оригинала >>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 07 октомври 2021 - 14:09:55