Obs131119n

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници.
Из Закона за местното самоуправление и местната администрация     
  АКТУАЛНО
24/03/2023
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 24.03.2023 г.
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 24.03.2023 г.

17/03/2023
СЪОБЩЕНИЕ
Комисия Ин витро ще заседава на 23-и март 2023 г.

09/03/2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Относно публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик

07/03/2023
РЕШЕНИЕ № 80/20.2.2023 г. на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК
Решение на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК № 80 от 20.2.2023 г.