Obs131119n

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници.
Из Закона за местното самоуправление и местната администрация     
  АКТУАЛНО
01/06/2021
П О К А Н А
На основание чл8, ал10 от ЗОС и чл4, ал3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

27/05/2021
Линк за живото предаване на редовната сесия на ОбС - Пазарджик
Линк за живото предаване на редовната сесия на ОбС - Пазарджик на 27.05.2021 г.

26/05/2021
РЕШЕНИЕ № 5692 на ВАС от 12.05.2021 г.
Решение на Върховен административен съд - София № 5692 от 12.05.2021 г.

20/05/2021
Линк за живо излъчване на Тържествена сесия на ОбС Пазарджик
Тържествената сесия на Общински съвет – Пазарджик днес, 20.05.2021 г.