ПРОТОКОЛ №12 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 25 ноември 2021 г.

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №12

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 25 ноември 2021 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова,  Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

 От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов, Илия Джамбазов.

От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Борис Манев, Йордана Темнилова.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. С едноминутно мълчание бяха почетени жертвите на катастрофата на автомагистрала Струма и на пожара в дом за стари хора в Провадийско.

Председателят съобщи за постъпили две предложения за включване в дневния ред: като точка 24 – Избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД и като точка 25 – Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 6.12.2021 г. С 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, беше прието да бъдат включени в дневния ред.

Други предложения по дневния ред нямаше. С 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1. Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 г. в Община Пазарджик и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 г.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

2. Приемане на общинска програма за намаляване на риска от бедствия на територията на община Пазарджик.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

 

3. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2022-2023”, по Оперативна програма „Добро управление“.

Докладва от Славейко Комсалов – директор на дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги“.

 

4. Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик, одобрен с Решение №222 от 27.11.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, за имоти в земеделските територии на землищата на селата Априлци, Мало Конаре, Сбор и Хаджиево.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

5. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ УПИ ХІ-104, Търговия и услуги, складова и промишлена дейност, сладкарска работилница, в местност Малък Якуб по КККР на гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

6. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН, захранващо УПИ ХХІV-355, в местност Бахче пара в землището на гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

7. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в ПИ 21556.61.97 до УПИ ХVІ, част от Стопански двор на с. Добровница и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

8. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в ПИ 65437.93.52 до УПИ ХХV-склад, част от Стопански двор на с. Сарая и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

9. Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПРЗ за улица с о.т.о.т. 30-53, УПИ ІХ-164, УПИ Х-163, УПИ VІІІ-165 и УПИ VІІ-166 в кв. 16 по плана на с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

10. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 30572.47.58 с НТП – нива, в местност Черни могили по КККР на с. Звъничево.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

11. Изработване на проект за изменение на ПУП-План за регулация за поземлени имоти с идентификатори 15028.10.218, 15028.10.215, 15028.10.216 в местност Шеолу по КККР на с. Главиница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

12. Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-170 и УПИ VI-170 в кв. 20 и улица с о.т. 61-62-63 по действащия план на село Овчеполци.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

13. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до поземлен имот с идентификатор 15271.79.16, за който е обособен УПИ ІІІ-16, за търговия и услуги в местност Звъневица по КККР на с. Говедаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

14. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до поземлен имот с идентификатор 06149.44.9, в местност Млечока по КККР на с. Братаница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

15. Дарение в полза на държавата за нуждите на Министерство на отбраната на общински поземлен имот с идентификатор 78570.149.25 по КККР на с. Црънча.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

16. Промяна на Решение №160/30.07.2020 г., на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №10.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

17. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

18. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Ивайло, община Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

19. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Сбор, община Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

20. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

21. Учредяване на възмездно право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.246 по КККР на гр. Пазарджик, за построяване на пристройка на два етажа за битови нужди към сграда са идентификатор 55155.505.246.1.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

22. Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 65468.501.280 по КККР на с. Сбор, съставляващ УПИ І-трафопост в кв. 28а по плана на селото, на „Електроразпределение Юг” ЕАД.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

24. Даване съгласие за изменение на КККР на с. Црънча, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 78570.119.27 и промяна начина на трайно ползване.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

24. Избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.

Докладва г-н Златко Митрев – общински съветник

 

25. Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 6.12.2021 г.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината

 

26. Питания.

 

         Председателят съобщи, че в деловодството на Общинския съвет за получени две заявления – от д-р Борис Манев и от Йордана Темнилова, с което същите заявяват, че вече не представляват ПП „Глас народен” и остават в общинския съвет като независими.

 

По първа точка: Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 г. в Община Пазарджик и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 г., докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев, г-жа Велина Петкова, г-н Димитър Петков, г-н Атанас Шопов. Изказване направи г-н Илия Джамбазов. На основание чл. 64, ал. 2 от Правилника, думата за изказвания беше дадена на двама граждани – г-н Петър Куленски и г-н Николай Карапенов.

Решението по първа точка /Решение №248/ се прие с 25 гласа – за, против – 13, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка: Приемане на общинска програма за намаляване на риска от бедствия на територията на община Пазарджик, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Предложения направи г-н Иван Панайтов: в т. 1.3.1., след бедствия, да се добави: картографиране на язовирните площи на язовирите в община Пазарджик; в т. 11.2.1. да се допълнят и реките Луда Яна, Тополница и Елшишка. Към това предложение г-н Румен Димитров предложи да се добави и Телки дере; в т. 11.2.3. да се добави нова точка: проверка техническото състояние на напоителните канали. Г-н Кожухаров прие направените предложения.

Решението по втора точка /Решение №249/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По трета точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2022-2023”, по Оперативна програма „Добро управление“, докладва от Славейко Комсалов – директор на дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги“. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по трета точка /Решение №250/  се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четвърта точка: Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик, одобрен с Решение №222 от 27.11.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, за имоти в земеделските територии на землищата на селата Априлци, Мало Конаре, Сбор и Хаджиево, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №251/  се прие с 27 гласа – за, против – 2, въздържали се – 5.

 

Процедурен въпрос зададе г-н Благо Солов.

 

По пета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ УПИ ХІ-104, Търговия и услуги, складова и промишлена дейност, сладкарска работилница, в местност Малък Якуб по КККР на гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по пета точка /Решение №252/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шеста точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН, захранващо УПИ ХХІV-355, в местност Бахче пара в землището на гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №253/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в ПИ 21556.61.97 до УПИ ХVІ, част от Стопански двор на с. Добровница и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №254/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в ПИ 65437.93.52 до УПИ ХХV-склад, част от Стопански двор на с. Сарая и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №255/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По девета точка: Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПРЗ за улица с о.т.о.т. 30-53, УПИ ІХ-164, УПИ Х-163, УПИ VІІІ-165 и УПИ VІІ-166 в кв. 16 по плана на с. Паталеница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №256/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По десета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 30572.47.58 с НТП – нива, в местност Черни могили по КККР на с. Звъничево, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №257/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По единадесета точка: Изработване на проект за изменение на ПУП-План за регулация за поземлени имоти с идентификатори 15028.10.218, 15028.10.215, 15028.10.216 в местност Шеолу по КККР на с. Главиница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №258/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По дванадесета точка: Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-170 и УПИ VI-170 в кв. 20 и улица с о.т. 61-62-63 по действащия  план на село Овчеполци, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №259/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тринадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до поземлен имот с идентификатор 15271.79.16, за който е обособен УПИ ІІІ-16, за търговия и услуги в местност Звъневица по КККР на с. Говедаре, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №260/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиринадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до поземлен имот с идентификатор 06149.44.9, в местност Млечока по КККР на с. Братаница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №261/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По петнадесета точка: Дарение в полза на държавата за нуждите на Министерство на отбраната на общински поземлен имот с идентификатор 78570.149.25 по КККР на с. Црънча, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Гласуването /30 – за, против – 0, въздържали се – 7/ беше оспорено от г-н Арлин Антонов и г-жа Таня Димитрова, поради което се пристъпи към повторно гласуване.

Решението по петнадесета точка /Решение №262/ не се прие – гласували за - 30, против – 0, въздържали се – 7. За приемането му са необходими гласовете на ¾ от общинските съветници или 31.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка: Промяна на Решение №160/30.07.2020 г., на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №10, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №263/ се прие с 29 гласа – за, против – 2, въздържали се – 4.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седемнадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Благо Солов. Предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №264/ се прие с 27 гласа – за, против – 6, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осемнадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Ивайло, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №265/ се прие с 30 гласа – за, против – 7, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По деветнадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Сбор, община Пазарджик. докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №266/ се прие с 29 гласа – за, против – 7, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни, с изключение на становището на ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”, което е отрицателно. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №267/ се прие с 26 гласа – за, против – 7, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и първа точка: Учредяване на възмездно право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.246 по КККР на гр. Пазарджик, за построяване на пристройка на два етажа за битови нужди към сграда са идентификатор 55155.505.246.1, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №268/ се прие с 31 гласа – за, против – 1, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и втора точка: Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 65468.501.280 по КККР на с. Сбор, съставляващ УПИ І-трафопост в кв. 28а по плана на селото, на „Електроразпределение Юг” ЕАД, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №269/  се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и трета точка:  Даване съгласие за изменение на КККР на с. Црънча, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 78570.119.27 и промяна начина на трайно ползване, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №270/  се прие с 29 гласа – за, против – 7, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и четвърта точка: Избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД, докладва г-н Златко Митрев – общински съветник и председател на комисията по провеждане на конкурса. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №271/  се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и пета точка: Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 6.12.2021 г., докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №272/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и шеста точка питания нямаше.

         Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 Оригинал на документа

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

четвъртък 02 декември 2021 - 10:58:14