Р Е Ш Е Н И Е №250 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

250

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Осигуряване на  функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)” по оперативна програма „Добро управление” с проектно предложение „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2022-2023”.

 

Във връзка със законосъобразността и целесъобразността на настоящото решение е изяснено, че съответният обект е предоставен за безвъзмездно ползване със Заповед № 1637/02.08.2000 г. на основание на разпореждане на Министерски съвет №4/12.06.2000 г.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с Насоките за кандидатстване по процедура „Осигуряване на  функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)” по оперативна програма „Добро управление”, след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. 1. Дава съгласие община Пазарджик да подаде проектно предложение „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2022-2023” по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.007, финансирана от оперативна програма „Добро управление”;

 

  1. Дава съгласие да се осигурят от бюджета на Община Пазарджик оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираната по проекта дейност до верифициране и плащане от страна на Управляващия орган на оперативна програма „Добро управление”.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

 

 Оригинал на документа

 Поименно гласуване

 

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 12:39:14