Р Е Ш Е Н И Е №267 ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

267

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.                                        

Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на  Община Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1315.1.29 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, три, едно, пет, точка, едно, точка, две, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 27.02.2019 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Димитър Греков”, който се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 55155.503.1315.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1315, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 77,43 кв.м (седемдесет и седем квадратни метра и четиридесет и три квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 15 с площ 3,46 кв.м (три квадратни метра и четиридесет и шест квадратни сантиметра) и 3,833% (7,44 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5298/28.01.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 622 на 04.02.2019 г., том 2, № 171 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 20 353,20 лева (двадесет хиляди триста петдесет и три лева и двадесет стотинки) на наемателя Венелина Гергинчева по повод заявление вх. № 44-3132/07.09.2021 г.
  2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.350.5.7 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, три, пет, нула, точка, пет, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 12.03.2013 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Стоян Ангелов, който се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 55155.506.350.5, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.350, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 65,06 кв.м (шестдесет и пет квадратни метра и шест квадратни сантиметра), прилежащи части: изба 7 с площ 2,64 кв.м (два квадратни метра и шестдесет и четири квадратни сантиметра) и 2,0823% (6,92 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 3051/11.02.2013 г., вписан във дв. вх. рег. под № 905 на 12.02.2013 г., том 4, № 7 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 13 635,60 лева (тринадесет хиляди шестстотин тридесет и пет лева и шестдесет стотинки) на наемателя Георги Рангелов по повод заявление вх. № 44-3486/11.10.2021 г.
  3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1368.1.20 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, шест, осем, точка, едно, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 10.11.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „СПАРТАК, който се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 55155.502.1368.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1368, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 41,57 кв.м (четиридесет и едно квадратни метра и петдесет и седем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 40 с площ от 3,91 кв.м (три квадратни метра и деветдесет и един квадратни сантиметра) и 1,430% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 1369/27.04.2009 г., вписан във дв. вх. рег. под № 2025 на 29.04.2009 г., том VII, № 102 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 8 344,68 лева (осем хиляди триста четиридесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки) на наемателя Петър Ангелов по повод заявление вх. № 44-3524/14.10.2021 г.
  4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1360.1.11 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, шест, нула, точка, едно, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 18.03.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „СПАРТАК, който се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 55155.502.1360.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1360, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 62,56 кв.м (шестдесет и две квадратни метра и петдесет и шест квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 9 с площ от 4,25 кв.м (четири квадратни метра и двадесет и пет квадратни сантиметра) и 2,3333% (6,78 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5669/28.02.2020 г., вписан във дв. вх. рег. под № 1472 на 09.03.2020 г., том 5, Акт № 152 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 13 539,48 лева (тринадесет хиляди петстотин тридесет и девет лева и четиридесет и осем стотинки) на наемателя Димитър Асенов по повод заявление вх. № 44-3562/19.10.2021 г.
  5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.687.1.19 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, осем, седем, точка, едно, точка, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 01.11.2017 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Бузлуджа, който се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 55155.502.687.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.687, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 65,07 кв.м (шестдесет и пет квадратни метра и седем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 19 с площ от 3,88 кв.м (три квадратни метра и осемдесет и осем квадратни сантиметра) и 2,1199% (7,04 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 4922/19.10.2017 г., вписан във дв. вх. рег. под № 4683 на 23.10.2017 г., том 32, Акт № 101 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 13 716,48 лева (тринадесет хиляди седемстотин и шестнадесет лева и четиридесет и осем стотинки) на наемателя Сийка Ангелова по повод заявление вх. № 44-3571/19.10.2021 г.
  6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.507.64.6.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, седем, точка, шест, четири, точка, шест, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 16.07.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.507.64.6, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.507.64, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 107,62 кв.м (сто и седем квадратни метра и шестдесет и два квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 2 с площ от 11,49 кв.м (единадесет квадратни метра и четиридесет и девет квадратни сантиметра) и 10,6589% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5759/24.06.2020 г., вписан във дв. вх. рег. под № 3816 на 06.07.2020 г., том 13, Акт № 141 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 22 258,44 лева (двадесет и две хиляди двеста петдесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки) на наемателя Здравка Илиева по повод заявление вх. № 44-3653/27.10.2021 г.
  7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1358.1.5 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, пет, осем, точка, едно, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 27.01.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „СПАРТАК, който се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 55155.502.1358.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1358, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 77,00 кв.м (седемдесет и седем квадратни метра), прилежащи части: избено помещение 5 с площ от 4,36 кв.м (четири квадратни метра и тридесет и шест квадратни сантиметра) и 4,0196% (8,24 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5644/13.12.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 10309 на 30.12.2019 г., том 36, Акт № 145 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 15 770,76 лева (петнадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева и седемдесет и шест стотинки) на наемателя Сашко Симеонов по повод заявление вх. № 44-3667/28.10.2021 г.
  8. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.642.1.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, шест, четири, две, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 05.11.2021 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Панайот Волов, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.505.642.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.642, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 60,22 кв.м (шестдесет квадратни метра и двадесет и два квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 1 с площ от 2,53 кв.м (два квадратни метра и петдесет и три квадратни сантиметра) и 1,3763% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 6128/10.11.2021 г., на стойност 11 302,08 лева (единадесет хиляди триста и два лева и осем стотинки) на наемателя Димитрийка Димитрова по повод заявление вх. № 44-3280/21.09.2021 г.

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са гореописаните общински апартаменти) не се начислява ДДС.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

26

7

3

 

 Оригинал на документа

 Поименно гласуване

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 13:48:10