Р Е Ш Е Н И Е №261 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 06149.44.9, местност Млечока по КККР на землище с. Братаница, община Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

261

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 06149.44.9, местност Млечока по КККР на землище с. Братаница, община Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и по повод заявление вх. № УТ-551-002/07.06.2021 г. от Атанас Атанасов Атанасов и Атанас Вълчев Атанасов, чрез пълномощник Милена Н. Славова – пълномощно рег.  № 673 от 12.02.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 06149.44.9, местност Млечока по КККР на землище с. Братаница, община Пазарджик.

Пътният достъп започва от обслужващата зона на републикански път II-84 „Пазарджик – Велинград”  при км. 2+800 ляво, като пресича последователно ПИ с идентификатор 06149.44.11 /НТП – Полски път/; чрез премостване ПИ с идентификатор 06149.44.13  /НТП – Напоителен канал/ и ПИ 06149.44.14 /НТП – пасища/ до достигане на ПИ с идентификатор 06149.44.9, местност Млечока по КККР на землище с. Братаница, общ. Пазарджик, съгласно изчертаното в червено трасе на обслужващия път и регистъра на засегнатите имоти, указани в представения ПУП-ПП.

Дължината на проектното трасе е около 15 м, а засегнатата площ е около 2,505 дка – общинска публична собственост.

 

След приключване на процедурата по промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 06149.44.11 с НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 06149.44.14 с НТП – Пасище, в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 06149.44.9, имотите в тази си част да се променят, като се впишат като „общински път” – Общинска, публична собственост на Община Пазарджик, без да се заплаща такса по чл. 30, ал. 4 от ЗОЗЗ.

 

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

30

0

1

 

 Оригинал на документа

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 13:30:34