Р Е Ш Е Н И Е №265 ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Ивайло, община Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

265

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Ивайло, община Пазарджик.

 

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в с. Ивайло, общ. Пазарджик, както следва:

 1. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1336 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, три, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 1041 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: І, съседи: 32010.501.1207, 32010.501.1346, 32010.501.1337, 32010.33.79, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6108/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 12 492 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 677,70 лева).
 2. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1337 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, три, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 968 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: ІІ, съседи: 32010.501.1336, 32010.501.1346, 32010.501.1338, 32010.501.1206, 32010.501.591, 32010.33.111, 32010.33.79, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6109/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 11 616 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 349,70 лева).
 3. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1338 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 868 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: ІІІ, съседи: 32010.501.1346, 32010.501.1345, 32010.501.1339, 32010.501.1206, 32010.501.1337, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6110/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 10 416 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 900,40 лева).
 4. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1339 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, три, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 948 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: ІV, съседи: 32010.501.1345, 32010.501.1343, 32010.501.1342, 32010.501.1340, 32010.501.1206, 32010.501.1338, 32010.501.1346, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6111/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 11 376 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 259,80 лева).
 5. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1340 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, четири, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 967 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: V, съседи: 32010.501.1342, 32010.501.1208, 32010.501.1341, 32010.501.1206, 32010.501.1339, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6112/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 11 604 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 345,20 лева).
 6. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1341 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, четири, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 972 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: VI, съседи: 32010.501.1208, 32010.501.1347, 32010.501.1206, 32010.501.1340, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6113/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 11 664 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 367,70 лева).
 7. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1342 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, четири, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 897 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: VII, съседи: 32010.501.1208, 32010.501.1340, 32010.501.1339, 32010.501.1343, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6114/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 10 764 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 030,70 лева).
 8. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1343 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, четири, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 829 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: VIII, съседи: 32010.501.1344, 32010.501.1208, 32010.501.1342, 32010.501.1339, 32010.501.1345, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6115/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 9 948 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 725,10 лева).
 9. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1344 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, четири, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 786 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: IX, съседи: 32010.501.1208, 32010.501.1343, 32010.501.1345, 32010.501.1207, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6116/26.10.2021 г., с начална тръжна цена 9 432 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 531,90 лева).
 10. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1345 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, четири, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 856 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: X, съседи: 32010.501.1344, 32010.501.1343, 32010.501.1339, 32010.501.1338, 32010.501.1346, 32010.501.1207, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6117/26.10.2021 г., с начална тръжна цена 10 272 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 846,40 лева).
 11. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1346 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-11273/11.10.2021 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 904 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.592, номер по предходен план: квартал: 64, парцел: XI, съседи: 32010.501.1207, 32010.501.1345, 32010.501.1339, 32010.501.1338, 32010.501.1337, 32010.501.1336, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6118/26.10.2021 г., с начална тръжна цена 10 848 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 062,10 лева).

 

     ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

30

7

0

 

 

 Оригинал на документа

 Поименно гласуване

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 13:42:26