Р Е Ш Е Н И Е №256 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ, за улица с о.т. о.т. 30-53, УПИ IХ-164, УПИ Х-163, УПИ VIII-165 и УПИ VII-166 в кв.16, по плана на с. Паталеница.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

256

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ, за улица с о.т. о.т. 30-53, УПИ IХ-164, УПИ Х-163, УПИ VIII-165 и УПИ VII-166 в кв.16, по плана на с. Паталеница.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП – Изменение на ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП - Изменение на ПРЗ, за улица с о.т. о.т. 30-53, УПИ IХ-164, УПИ Х-163, УПИ VIII-165 и УПИ VII-166 в кв.16, по плана на с. Паталеница.

Разрешава изработване на ПУП - Изменение на ПРЗ, в обхват улица с о.т. о.т. 30-53, УПИ Х-163 (ПИ55556.501.163), УПИ IХ-164 (ПИ55556.501.164), УПИ VIII-165 (ПИ55556.501.165) и УПИ VII-166 (ПИ55556.501.166) в кв. 16 по плана на с. Паталеница, с оглед промяна по имотни граници на улично-регулационните линии на четирите УПИ, спрямо улицата; обособяване на два нови УПИ за имот 55556.501.164, съответно нов УПИ IХ-164 и УПИ ХII-164; и предвиждане на свободно стоящо застрояване при показатели за Жилищна устройствена зона с малка височина (Жм), съгласно внесеното предложение за ПУП – Изменение на ПРЗ.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

 

 

 Оригинал на документа

 Поименно гласуване

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 13:04:35