Р Е Ш Е Н И Е №262 ОТНОСНО: Дарение в полза на държавата за нуждите на Министерство на отбраната на общински поземлен имот с идентификатор 78570.149.25 по КККР на с. Црънча, община Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

262

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Дарение в полза на държавата за нуждите на Министерство на отбраната на общински поземлен имот с идентификатор 78570.149.25 по КККР на с. Црънча, община Пазарджик.

 

         Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост

 

Р Е Ш И:

 

     Не приема предложението Община Пазарджик да дари в полза на Държавата за нуждите на Министерство на отбраната поземлен имот с идентификатор 78570.149.25 по КККР на с. Црънча, общ. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-244/24.08.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо имота е от 27.10.2021г., адрес на поземления имот: с. Црънча,  местност Коритски път, площ: 540 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята 0, предишен идентификатор 78570.149.21, номер по предходен план: 000425, съседи: 78570.149.20, 78570.149.26.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

30

0

7

 

 

 Оригинал на документа  

 Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 13:32:29