Р Е Ш Е Н И Е №271 ОТНОСНО: Избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

271

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.

 

         Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Златко Митрев – Председател на Комисията за номиниране на кандидатите за участие в конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 147 от Търговския закон,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Утвърждава предложеното от Комисията за номиниране на кандидатите за участие в конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД класиране на кандидатите за управител на лечебното заведение, а именно:

На първо място класира д-р Костадинка Сотирова с оценка отличен 5.94.

  1. Избира д-р Костадинка Сотирова, ЕГН ….., за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.
  2. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да сключи договор за възлагане на управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД с д-р Костадинка Сотирова.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

 

 Оригинал на документа

 Поименно гласуване

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 13:56:58