Р Е Ш Е Н И Е №251 ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик, одобрен с Решение на ОбС Пазарджик №222/27.11.2020 год. за имоти в земеделските територии на землищата на селата Априлци, Мало Конаре, Сбор

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

251

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик, одобрен с Решение на ОбС Пазарджик №222/27.11.2020 год. за имоти в земеделските територии на землищата на селата Априлци, Мало Конаре, Сбор и Хаджиево.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл.127, ал. 6 и чл. 134, ал.1 от ЗУТ, предвид изложените в доклада на Кмета на Общината Тодор Попов фактически основания и преценявайки предложението като законосъобразно, целесъобразно и основателно, Общински съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик, одобрен с Решение №222 от 27.11.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик за имоти в земеделските територии на землищата на селата Априлци, Мало Конаре, Сбор и Хаджиево.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

27

2

5

 

 Оригинал на документа

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 12:43:24